26/07/2019 -

Các yếu tố nền tảng và lược sử

750
Video - Lễ Khấn Trọn và Mừng Kim - Ngọc Khánh Khấn Dòng - Dòng nữ Đa Minh Rosa - 20-7-2019
114.864864865135.135135135250