21/07/2019 -

Các yếu tố nền tảng và lược sử

473
Video - Tuyên Khấn Lần Đầu - Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima ngày 19-7-2019
114.864864865135.135135135250