30/06/2016 -

Cđ Làng Nhao

1081
Hình ảnh làm phép nhà nội trú cho các em nghèo, mồ côi,... dân tộc Gia-rai
Nhờ hồng ân Thiên Chúa, ngang qua bàn tay giúp đỡ của Cha John Trần Khả và quý vị ân nhân, hai năm trước đây các em NỮ nghèo, mồ côi, cơ nhỡ... Làng Nhao đã có một căn nhà nội trú, được nuôi ăn đi học, và nơi ở tốt lành. Năm nay Thiên Chúa tiếp tục mở rộng vòng tay thương xót yêu thương của Ngài một lần nữa để các em NAM nghèo, mồ côi, cơ nhỡ... Làng Nhao cũng có một căn nhà nội trú, được nuôi ăn đi học, và nơi ở tốt lành. Xin Chúa chúc lành cho Cha và quý vị ân nhân, xin Chúa thêm ơn lành và sức khỏe cùng niềm vui phục vụ cho quý Sơ trong Hội Dòng Đa Minh Rosa. Xin Chúa cho các em được lớn lên trong ân sủng của Chúa.

Mời bấm vào đây để xem hình

 
114.864864865135.135135135250