01/05/2018 -

Lịch Dòng

34
01/2019

THÁNG GIÊNG – 2019

Ý cầu nguyện

Cầu cho các bạn trẻ noi theo mẫu gương của Đức Mẹ Maria. Xin cho các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ tại Châu Mỹ La tinh,noi theo mẫu gương của Đức Mẹ, đáp lại lời mời gọi của Chúa
, đem niềm vui Tin Mừng đến cho nhân loại.
 
01 (Tr)T.Ba.CUỐI TUẦN BÁT NHẬT...Lc 2,16-21 THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI. Lễ Trọng. 
        
Ngày thế giới Hòa bình
     * Kỷ niệm ngày lãnh Sắc lệnh thành lập Dòng 1973
     * Bổn mạng Tv. Xuân Hiệp
     †.Nt. Êmilia Nguyễn Thị Mến (1961)
     †.Nt. Anna Bùi Thị Phan (2011)
02 (Tr).T.Tư. Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôri, Gm, Tsht. Lễ nhớ. Ga 1,19-28
03 (Tr).T.Năm..Ga 1,29-34
04 (Tr).T.Sáu Th. nữ Dơdilava, Hđđ, Lễ nhớ Ga 1,35-42
†.Nt. Têrêsa Avila Đoàn Thị Kính (2018) 100 ngày
05 (Tr).T.Bảy. Chiều : Lễ Vọng Chúa Hiển Linh. Ga 1,43-51 
     †.Nt. Maria Nguyễn Thị Học (2007
06 (Tr).CN. CHÚA HIỂN LINH. Lễ Trọng........ Mt 2:1-12
07 (Tr).T.Hai.Th. Râymunđô OP, Lm. Lễ nhớ  (Tv II) Mt 4,12-17,23-25
     †.Nt. Maria Nguyễn Thị Đãng (2006).
08 (Tr).T.Ba ..Mc 6,34-44
     †.Nt. Maria Phạm Thị Nhung (1990)
     †.Nt. M.Martin Nguyễn Thị Nhiệm (1991)
     †.Nt. Maria Nguyễn Thị Phương (2014)
09 (Tr).T.Tư..Mc 6,45-52
10 (Tr).T.Năm.Lc 4,14-22a
11 (Tr). T.Sáu. Lc 5,12-16
12 (Tr).T.Bảy.Ga 3,22-30
13 (Tr). CN. Chúa Chịu Phép Rửa. Lễ kính  Lc 3,15-16,21-22
14 (X) T.Hai (Tv I). Mc 1,14-20
     †.Nt. Maria Ng.Thị Ca (1996)
15 (Đ) T.Ba.Th. Phanxicô Capilát - Phêrê Sans, OP; và các bạn, Tđ, Lễ nhớ. Mc 1,21-28
     †.TH. Maria Nguyễn Thị Ngắm (2000)
16 (X) T.Tư. Mc 1,29-39
17 (Tr).T.Năm.Th. Antôn, Viện phụ. Lễ nhớ. Mc 1,40-45
     †.Nt. Rosa Nguyễn Thị Khen (1995)
18 (Tr).T.Sáu Th. Magarita Hungary, OP, Tn. Lễ nhớ. Khởi đầu tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô hữu. Mc 2,1-12
19 (X) T.Bảy .. Mc 2,13-17
20 (X) CN. II THƯỜNG NIÊN (Tv II)..Ga 2:1-11
     †.Nt. Catarina Nguyễn Thị Liên (1979)
21 (Đ) T.Hai. Th. Anê, Tn. Tđ. Lễ nhớ. Mc 2,18-22
22 (X) T.Ba. Mc 2,23-28
23 (X) T.Tư. Mc 3,1-6
     †.TH. Maria Nguyễn Thị Lành (1996)
     †.Nt. Maria Phạm Thị Lân (2018) – 1 năm
24 (Tr).T.Năm.Th.Phanxicô Salêsiô, GmTsht. Lễ nhớ. Mc 3,7-12
25 (Tr).T.Sáu. Th. PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kínhKết thúc tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô hữu.
     †.Nt. Têrêsa Lê Thị Lụa (2006). Mc 16,15-18
26 (Tr). T.Bảy Th. Timôthê và Titô, Gm. Lễ nhớ...Lc 10,1-9
27 (X) CN. III THƯỜNG NIÊN (Tv III).. Lc 1,1-4; 4,14-21
28 (Tr).T.Hai Th. TÔMA AQUINÔ, OP, Lm, Tsht. Lễ kính.  Ga 17,11b-19 hoặc (Ga 16,23-28; Mt 5,13-19)
     * Bổn mạng Cđ. Philippines
29 (X) T.Ba..Mc 3,31-35
30 (X) T.Tư..Mc 4,1-20
31 (Tr) T.Năm   Th. Gioan Bosco, Lm. Lễ nhớ. Mc 4,21-25
114.864864865135.135135135250