02/05/2018 -

Lịch Dòng

226
02/2018
Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho biết nói không với tham nhũng: Xin cho những người có quyền lực
về kinh tế, chính trị hoặc thiêng liêng, biết nói không với tham nhũng.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

02/02: LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA trong đền thánh
Ngày quốc tế cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến (ĐGH GP II)
05/02: LỄ THÁNH AGATHA bổn mạng một số chị em
10/02: LỄ THÁNH SCHOLASTICA bổn mạng một số chị em

CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN
 
04/02 Chị Maria Nguyễn Thị Thương.
07/02 Cầu cho cha mẹ anh chị em đã qua đời (NQ 35).
 Mỗi cộng đoàn xin một lễ và dành một ngày cầu nguyện. 
25/02 Giỗ chị Tê-rê-sa Nguyễn Thị Tâm (Điệu) một năm (2018)
114.864864865135.135135135250