04/05/2018 -

Lịch Dòng

192
04/2018

MỪNG CHÚA PHỤC SINH – ALLELUIA ! ALLELUIA !

Xin Chúa Giêsu Phục Sinh,
ban tràn niềm vui phục sinh của Ngài cho
Bề trên Tổng quyền, quý Bề trên, quý Chị Trưởng,
và toàn thể quý Chị Em.

Ý CẦU NGUYỆN

 
Xin cho những nhà tư tưởng và hành động của nền kinh tế thế giới,
can đảm nói không với một nền kinh tế loại trừ,
bằng cách mở ra những con đường mới. 


CHÚC MỪNG BỔN MẠNG


29/4: LỂ THÁNH CATARINA SIÊNA bổn mạng Tx  Đà Lạt và một số chị em
 

 

R.I.P

                                               

09/4/2011 Chị Maria Nguyễn Thị Thành
17/4/2016 Chị Rosa Đỗ Thị Hoa
26/4/2000 Chị Maria Bùi Thị Tê
114.864864865135.135135135250