04/05/2018 -

Lịch Dòng

35
04/2019

THÁNG TƯ – 2019

 
Ý cầu nguyện

Cầu cho các bác sĩ, các thầy thuốc và những người cộng tác của họ tại các nơi đang diễn ra chiến tranh.
Cầu cho các bác sỹ, các thày thuốc và những người hoạt động nhân đạo tại các nơi đang diễn ra chiến tranh, là những người chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng để cứu giúp những người khác.


01 (T) T.Hai.Ga 4,43-54 
     
†.Nt. M.Lucia Nguyễn Thị Mến (1998)

02 (T) T.Ba.Ga 5,1-16. 
     
†.Nt. Anna Đào Thị Yên (1999)

03 (T) T.Tư. Ga 5,17-30. 
     
†.Nt. M.Tôma Đinh Thị Thinh (1988)    

04 (T) T.Năm. Ga 5,31-47. 
​​​​​​​     †.Nt. Maria Nguyễn Thị Khấn (1962) 

05 (T) T.Sáu. Ga 7,1-2.10.25-30. 
​​​​​​​     †.Nt. M.Albina Nguyễn Thị Huệ (1995)

06 (T) T.Bảy. Ga 7,40-53. 
​​​​​​​     †.Nt. Rosa Nguyễn Thị Huyền (2009)

07 (T) CN. V MÙA CHAY (TvI) Ga 8,1-11
08 (T) T.Hai. Ga 8,12-20
09 (T) T.Ba. Ga 8,21-30. 
​​​​​​​     ​​​​​​​†.Nt. Maria Nguyễn Thị Thành (2011)

10 (T) T.Tư. Ga 8,31-42
11 (T) T.Năm. Ga 8,51-59
12 (T) T.Sáu. Ga 10,31-42
13 (T) T.Bảy. Ga 11,45-56
14 (Đ) CN. LỄ LÁ (Tv II)  rước lá     Lc 19,28-40
                                     Thánh Lễ      Lc 22,14-23,56 hay (Lc 23,1-49)
15 (T) THỨ HAI TUẦN THÁNH  Ga 12,1-11 
     †.Nt. Maria Nguyễn Thị Ơn (2004)
16 (T) THỨ BA TUẦN THÁNH. Ga 13,21-33.36-38
17 (T) THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Mt 26,14-25
     †.Nt. Têrêsa Avila Nguyễn Thị Huệ (1985)
     †.Nt. Rosa Đỗ Thị Hoa (2016)
18 (Tr). THỨ NĂM TUẦN THÁNH. Ga 13,1-15.
     †.Nt. M.Cêcilia Nguyễn Thị Cậy (1991)
19 (Đ) THỨ SÁU TUẦN THÁNH. Ga 18,1—19,42
     †.Nt. Anna Phạm Thị Sa (2007)
20 (Tr). THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
             LỄ VỌNG PHỤC SINH. Lc 24,1-12
MÙA PHỤC SINH
21 (Tr) CN. PHỤC SINH. Lễ buộc. Ga 20,1-9
22 (Tr). T.Hai BÁT NHẬT PHỤC SINH. Mt 28,8-15
      †.Nt. Rosa Nguyễn Thị Ân (1994)
23 (Tr). T.Ba BÁT NHẬT PHỤC SINH. Ga 20,11-18
24 (Tr)... T.Tư BÁT NHẬT PHỤC SINH. Lc 24,13-35
      †.Nt. M.Giêtruđê Nguyễn Thị Khen (1996)
25 (Tr). T.Năm BÁT NHẬT PHỤC SINH. Lc 24,35-48
26 (Tr). T.Sáu BÁT NHẬT PHỤC SINH. Ga 21,1-14
      †.Nt. Maria Bùi Thị Tê (2000)
27 (Tr). T.Bảy BÁT NHẬT PHỤC SINH. Mc 16,9-15
28 (Tr). THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
29 (Tr). T.Hai. (Tv II). Th. CATARINA SIÊNA, Tn, Tsht. Lễ kính Ga 14,21-26 (Ga 7,14b-18.37b-39; Ga 14,21-26)
     * Bổn mạng Tx. Đà Lạt
30 (Tr). T.Ba. Th. Piô V, OP, Gh. Lễ nhớ. Ga 3,7b-15
114.864864865135.135135135250