05/05/2018 -

Lịch Dòng

180
05/2018
Xin dâng lên Mẹ Hội Dòng chúng con,
xin Mẹ thương chúc phúc.

Ý CẦU NGUYỆN


Xin cho các Kitô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ vụ đặc biệt của mình,
khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay.


CHÚC MỪNG BỔN MẠNG


01/05: LỄ THÁNH GIUSE THỢ bổn mạng cộng đoàn PRÓ
31/05: LỂ MẸ THĂM VIẾNG bổn mạng một số chị em
           Lễ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG bổn mạng
Tx. Mỹ Linh (Mỹ Thạch – Kontum)
Cđ. Hàm Linh 1 (Hàm Rồng – Kontum)
Cđ. Hàm Linh 2 (Làng Nhao – Kontum)
Cđ. Ia Linh (Ialau – Kontum)

R.I.P                                               

03/5/2018 Chị Maria Phạm Thị lân (Giỗ 100 ngày)
05/5/2014 Chị Monica Trần Thị Sê
08/5/2016 Chị Rosa Vũ Thị Vy
24/5/1978 Chị Anna Nguyễn Thị Ry

 
114.864864865135.135135135250