01/06/2018 -

Lịch Dòng

255
07/2018

Ý CẦU NGUYỆN

 
Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ của các ngài
được tình thân mật của Chúa và tình huynh đệ của anh em linh mục nâng đỡ và ủi an.


PHỤNG VỤ RIÊNG    
                                            

07/7: kỷ niệm Thánh hiến Nguyện đường của Hội dòng (NQ 30).
Tu viện Trung ương Dòng mừng theo bậc lễ trọng.
Các Cộng đoàn khác mừng theo bậc lễ kính.
20/7: Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức Khấn lần đầu.
21/7: Thánh lễ Tạ ơn Kỷ niệm 25 năm Khấn Dòng và nghi thức Khấn trọn đời.CHÚC MỪNG BỔN MẠNG


03/7: Lễ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ bổn mạng một số chị em
06/7: Lễ THÁNH GÔRETTY bổn mạng một số chị em
22/7: Lễ THÁNH MARIA MAĐALÊNA bổn mạng một số chị em
26/7: Lễ THÁNH GIOAKIM và THÁNH ANNA bổn mạng một số chị em
29/7: Lễ THÁNH MATTA bổn mạng một số chị em


R.I.P     
           
                               

10/7 Chị Anna Nguyễn Thị Siêng (1983)
15/7 Chị Maria Nguyễn Thị Mạo (1998)
25/7 Chị Maria Trần Thị Ca (1986)
114.864864865135.135135135250