01/06/2018 -

Lịch Dòng

354
08/2018
BN MNG HI DÒNG

Ý CẦU NGUYỆN
 
Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại: Xin cho những quyết định về
kinh tế và chính trịbiết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại.

CÁC NGÀY LỄ CỦA HỘI DÒNG
 
08/8: LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH TỔ PHỤ ĐA MINH
23/8: LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH ROSA LIMA – BỔN MẠNG HỘI DÒNG
 
CÁC QUY ĐỊNH MỪNG LỄ

NQ 31: Các cộng đoàn làm tuần chín ngày (hoặc bảy ngày)
kính Cha thánh Đa Minh Tổ phụ của Hội dòng;
Thánh nữ Rosa Lima Bổn mạng Hội dòng. 
NQ 47:  Ăn chay áp ngày lễ
Cha Thánh Đa Minh (tùy chọn ngày)
Thánh nữ Rosa Lima (tùy chọn ngày).

chúc mừng BỔN MẠNG


04/8: THÁNH GIOAN VIANEY bổn mạng một số chị em

08/8: THÁNH TỔ PHỤ ĐA MINH bổn mạng Tx. Suối Thông

11/8: THÁNH CLARA bổn mạng một số chị em

15/8: ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI bổn mạng
Tv. Lạc Lâm,
Tx. Birmingham
và một số chị em

 
22/8: ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG bổn mạng một số chị em
 
23/08: THÁNH ROSA LIMA bổn mạngHỘI DÒNG
một số chị em

R.I.P

01/08/1993 Batôlômêô Nguyễn Thị Đến
12/08/2005 Chị Maria Nguyễn Thị Phan
114.864864865135.135135135250