01/06/2018 -

Lịch Dòng

312
09/2018

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho những người trẻ ở Châu Phi: Xin cho những người trẻ của
lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình.
 
PHỤNG VỤ 

Ngày 05/9 Cầu cho thân nhân, ân nhân và gia nhân của Dòng (NQ 35/1).
Mỗi cộng đoàn xin 01 lễ và dành 01 ngày cầu nguyện.
 
chúc mừng BỔN MẠNG
 
15/09 : M SU BI bn mng Tỉnh Dòng Đa Minh VN và một số chị em

R.I.P
 
Ngày 03/9/1989 giỗ Dì Maria Nguyễn Thị Ro        
Ngày 04/9/1967 giỗ Dì Maria Nguyễn Thị Ân        
Ngày 04/9/1990 giỗ Dì Maria Nguyễn Thị Ven     
Ngày 05/9 giỗ Dì ÂN NHÂN - THÂN NHÂN             
Ngày 12/9/2007 giỗ Dì Maria Têrêsa Lê Thị Lĩnh  
Ngày 13/9/2005 giỗ Dì Maria Rosa Nguyễn Thị (Huệ) Yên               
Ngày 23/9/1968 giỗ Dì Maria Nguyễn Thị Si          
Ngày 25/9/2000 giỗ Dì Maria Martinô Nguyễn Thị Chi      
Ngày 26/9/1982 giỗ Dì Maria Trần Thị Sa
Ngày 27/9/1988 giỗ Dì Maria Nguyễn Thị An        
Ngày 29/9/2007 giỗ Dì Anna Micae Nguyễn Thị Nguyệt  
Ngày 30/9/1981 giỗ Dì Maria Nguyễn Thị Ga        
 
114.864864865135.135135135250