01/01/2023 -

LỊCH DÒNG

218
Lịch Phụng vụ 01/2023

THÁNG GIÊNG

  • Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các nhà giáo dục: Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên.
 
01
01
09
10
Tr CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS. NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
* Khai Mạc Năm Thánh - Kỷ niệm 50 năm ngày lãnh Sắc lệnh Thành lập Hội dòng (1973 – 2023)
* Bổn mạng Tv. Mẹ Thiên Chúa - Xuân Hiệp

†. Nt. Emilia Nguyễn Thị Mến (1961)
†. Nt.Anna B
ù
i Thị Phan (2011)
02 11 Tr Thứ Hai. Th. Basiliô Cả, Gm, Tsht. và Th. Grêgôriô Nazianze, Gm, Tsht. Lễ nhớ 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
 
03 12 Tr Thứ Ba. Ga 1,29-34
(hay lễ Danh Thánh Chúa Giêsu:
Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

 
04 13 Tr Thứ Tư. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
05 14 Tr Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
†. Nt. Maria Nguyn Th Hc (2007)
 
06 15 Tr Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11
(Lc 3,23-38; Lc 3,23.31-34.36-38).
 
07 16 Tr Thứ Bảy. Th. Raymunđô Penyafort, OP, Lm, Lễ nhớ (Tr).
1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11. PV: Phần riêng Dòng Đa Minh.  

†. Nt. Maria Nguyễn Thị Đãng (2006)
†. Anna Nguyễn Thị Yến (1994)- TH

Kinh Chiều I : Lễ Chúa Hiển Linh
 
08 17 Tr CN CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng.
Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12

†. Nt. Maria Phạm Thị Nhung (1990)
†. Nt. M. Martine Nguyễn Thị Nhiệm (1991)
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Phương (2014)

 
09 18 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.
Is 42,1-4.6-7; Cv 10, 34-38; Mt 3, 13-17.

Lưu ý: Kinh tối với bài hát “Lạy Mẫu Nghi Cao Cả” xong, mới kết thúc MGS.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
 
10 19 X Thứ Ba. Tuần I Thường Niên. (Tv I).
Dt 2,5-12; Mc 1,21b-28.
 
11 20 X Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39
12 21 X Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.
13 22 X Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.
14 23 X Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.
Hoặc lễ về Đức Maria (Tr.).
†.Nt.M. Symphorosa Nguyễn Thị Ca (1996)
 
15 24 X CN II THƯỜNG NIÊN. (Tv II).
Is 49, 3.5-6; Tv 39; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

†. Maria Nguyễn Thị Ngắm (2000)- TH
 
16 25 X Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.
 
17 26 Tr Thứ Ba. Th Antôn, VP. Lễ nhớ.               
Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.
†. Nt. Rosa Nguyễn Thị Khen (1995)
 
18 27 X Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật). Có thể chọn một số mẫu sau : Ed 36,24-28; 1Cr 1,10-13; Ga 10,11-16
hoặc Xp 3,16-20; Ep 4,30-5,2; Mt 18,19-22.
 
19 28 X Thứ Năm. Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12.
20 29 X Thứ Sáu. Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.
†. Nt. Catarina Nguyễn Thị Liên (1979)
 
21 30 X Thứ Bảy. Th Anê, Tn, Tđ. Lễ nhớ.
Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

 
TẾT NGUYÊN ĐÁN  2023 - Quý Mão
      Bui chiu : L Tt Niên. (Tr).
Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9; Lc 1,39-55
Bui ti : L Giao tha (Tr).
Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10
CGKPV : Kinh Chiều I: Chúa Nhật 3 - TN
22 1.1 X CN III THƯỜNG NIÊN. CN TÔN VINH LỜI CHÚA. (Tv III). Is 8,23b–9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (Mt 4,12-17).
MNG MT TT - Cu Bình An Năm Mi. (Tr)
Lễ Tân Niên : St 1,14-18 (hay Is 65,17-21); Pl 4,4-8
(Kh 21,1-6); Mt 6,25-34 (Mt 5,43-48; Ga 14,23-27).

CGKPV: Theo ngày – Mùa.
 
23 02 X
Tr
Thứ Hai. Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30.
MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374) Hc 44,1.10-15;
Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

†. Maria Nguyễn Thị Lành (1996) – TH
†. Nt. Maria Phạm thị Lân (2018)

 
24 03 Tr Thứ Ba. Th.Phanxicô Salêsiô, Gm, Tsht, Lễ nhớ.
Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.
MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr). Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
 
25 04 Tr Thứ Tư. TH. PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.
Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);  Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
†. Nt. Têrêsa Lê Thị Lụa (2006)

 
26 05 Tr Thứ Năm. Th Timôthêô và Th Titô, Gm. Lễ nhớ.
 2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9;(Mc 4,21-25).

 
27 06 X Thứ Sáu. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.
 
28 07 Tr Thứ Bảy. TH TÔMA AQUINÔ, OP, Lm, Tsht. Lễ kính.
Kn 7,7-10.15-16 Hoặc (Ep 3,8-12); Tv 36; Ga17,11b-19 Hoặc (Ga 16,23b-28) hoặc (Mt 5,13-19)

Phần riêng Dòng Đa Minh.
* Bổn mạng Cộng đoàn Philippines

 
29 08 X CN IV THƯỜNG NIÊN. (Tv IV).
Sp 2,3; 3,12-13-19;Tv 145; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a
 
30 09 X Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.
 
31 10  Tr Thứ Ba. Th Gioan Bosco, Lm. Lễ nhớ.
Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.
114.864864865135.135135135250