01/01/2020 -

LỊCH DÒNG

115
Lịch Phụng vụ 02/2020
THÁNG HAI

Ý cầu nguyện

Xin cho tiếng kêu cứu của anh chị em di dân, những nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và được quan tâm giúp đỡ.

01/
02
08/
01
X T.Bảy. 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Mùi (1990)
     
02 09 Tr CN IV TN.  DÂNG CGS TRONG ĐỀN THÁNH. Lễ kính.
Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
 
     
03 10 X T.Hai. Tv IV. 2Sm 15,13-14.3016,5-13a; Mc 5,1-20.
†.Nt. Têrêsa Vũ Thị Nguyên (2006)
     
04 11 Tr T.Ba. St. Catarina Rixi, OP,Tn. Lễ nhớ
2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30―19,3; Mc 5,21-43.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Thương (1994)
   
05 12 Đ T.Tư. St. Agatha, Tn, Tđ. Lễ nhớ.
2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.
     
06 13 Đ T.Năm. St. Phaolô Miki và các bạn Tđ. Lễ nhớ.
1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
     
07 14 Tm T.Sáu. Giỗ cha mẹ ACE trg Dòng.
(Lễ cầu hồn - GKPV theo ngày)
Rm 14,7-9.10b-12; Ga 17,24-26
     
08 15 X T.Bảy. 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.
†.Nt. Agatha Nguyễn Thị Thu (2008)
     
09 16 X CN V TN. Tv I.  Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.
     
10 17 Tr T.Hai. St. Scholastica, Tn. Lễ nhớ.
1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.
†.Nt. M.Rosa Nguyễn Thị Hương (2005)
     
11 18 X T.Ba. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
     
12 19 X T.Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
     
13 20 Tr T.Năm. Cp. Giôđanô Xaxônia, OP. Lễ nhớ
1V 11,4-13; Mc 7,24-30.
     
14 21 Tr T.Sáu. St. Cyrillô và St. Mêthôđiô, Gm. Lễ nhớ.
1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.
†.Nt. A.Veronica Nguyễn Thị Sa (2003)
   
15 22 X T.Bảy. 1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10.
     
16 23 X CN VI TN. Tv II.
Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37
     
17 24 X T.Hai. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.
     
18 25 X T.Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.
     
19 26 X T.Tư. Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.
     
20 27 X T.Năm. Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.
†.Nt. Maria Hoàng Thị Ca (1961)
     
21 28 X T.Sáu. Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1.
     
22 29 Tr T.Bảy. LẬP TÔNG TÒA St. PHÊRÔ. Lễ kính.
1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.
†.Nt. Maria Phạm Thị Hoa (1999)
   
23 01/
02
X CN VII TN. Tv III.
Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.
     
24 02 X T.Hai. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.
     
25 03 X T.Ba. Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.
†.Nt. Têrêsa Ng.Thị (Điệu) Tâm (2018) giỗ 2 năm
     
MÙA CHAY
26 04 Tm T.Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Tv IV.
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20―6,2; Mt 6,1-6.16-18.
       
27 05 Tm T.Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
     
28 06 Tm T. Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Công (1966)
   
29 07 Tm T. Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.
114.864864865135.135135135250