01/01/2020 -

LỊCH DÒNG

101
Lịch Phụng vụ 03/2020
THÁNG BA

Ý cầu nguyện

Xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
01/
03
08/
02
Tm CN I MÙA CHAY. Tv I.
St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11.
     
02 09 Tm T.Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
†.Nt. Maria Tô Thị Kiều Dung (2018) giỗ 2 năm
     
03 10 Tm T.Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Chúc (2010)
     
04 11 Tm T.Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
     
05 12 Tm T.Năm. Et 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Nghĩa (1990)
     
06 13 Tm T.Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
†.Nt. M. Martinô Phạm Thị Thùy Linh (1988)
     
07 14 Tm T.Bảy. St. nữ Perpêtua và St. nữ Fêlicita,.
Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
     
08 15 Tm CN II MÙA CHAY. Tv II.
St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.
     
09 16 Tm T.Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
     
10 17 Tm T.Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
     
11 18 Tm T.Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
     
12 19 Tm T.Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.
   
13 20 Tm T.Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
   
14 21 Tm T.Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
†.Nt. Anê Vũ Thị Quý (2011)
†.Nt. Madalena Dương Thị Liên (2012)
   
15 22 Tm CN III MÙA CHAY. Tv III.
Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42
     
16 23 Tm T.Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Đức (1998)
   
17 24 Tm T.Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Ven (1978)
   
18 25 Tm T.Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
   
19 26 Tr T.Năm. St. GIUSE. Lễ trọng.
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
* Bổn mạng Tv. Long Phước
* Bổn mạng Cđ. Oklahoma - USA
     
20 27 Tm T.Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
†.Nt. Maria Bùi Thị Nhịn (2002)
   
21 28 Tm T.Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Mai (2004)
†.Nt. M.Angel Nguyễn Thị Thanh Tịnh (1977)
   
22 29 Tm CN IV MÙA CHAY. Tv IV. (có thể áo hồng).
1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41
     
23 30 Tm T.Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
     
24 01.3 Tm T.Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị An (1992)
     
25 02 Tr T.Tư. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
†.Nt. Maria Vũ Thị Ro (1992)
* Bổn mạng Tx. Tutra
     
26 03 Tm T.Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.
†.TH. Maria Nguyễn Thị Suy (2000)
   
27 04 Tm T.Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.
   
28 05 Tm T.Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.
   
29 06 Tm CN V MÙA CHAY. Tv I.
Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45
     
30 07 Tm T.Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8,1-11.
     
31 08 Tm T.Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.
     
       
       
114.864864865135.135135135250