01/01/2022 -

LỊCH DÒNG

424
THÁNG BA
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Ý cầu nguyện

Cầu cho Giáo hội có giải pháp thích hợp cho những thách đố của đạo đức sinh học: Xin cho các Kitô hữu luôn cổ võ việc bảo vệ sự sống bằng lời cầu nguyện và dấn thân xã hội, khi đối diện với những thách đố mới của đạo đức sinh học.
 
01 29 X Thứ Ba. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
 
MÙA CHAY

1. Không được chưng hoa trên bàn thờ
2. Trong Thánh Lễ và CGKPV, bỏ không đọc Allêluia mỗi khi gặp.
3. Trong các Lễ Trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, đọc thánh thi TE DEUM và kinh Vinh Danh.
 
02 30 Tm Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. (Tv IV).
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
. Nt. Maria Tô Th Kiu Dung (2018)

 
03 01
02
Tm Thứ Năm đầu tháng. Thứ Năm sau lễ Tro.
Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Chúc (2010)

 
04 02 Tm Thứ  Sáu đầu tháng. Thứ  Sáu sau lễ Tro.
Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

 
05 03 Tm Thứ  Bảy đầu tháng. Thứ  Bảy sau lễ Tro.
Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Nghĩa (1990)

 
06 04 Tm CN I MÙA CHAY. (Tv I).
Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.
†. Nt. Marinô Phạm Thị Thùy Linh (1988)

 
07 05 Tm Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
 
08 06 Tm Thứ  Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
 
09 07 Tm Thứ  Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
 
10 08 Tm Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12.
 
11 09 Tm Thứ  Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
 
12 10 Tm Thứ  Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
 
13 11 Tm CN II MÙA CHAY. (Tv II).
St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36.

 
14 12 Tm Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
†. Nt. Annes lê Thị Quý (2011)
†. Nt. A.M.Madalena Dương Thị Liên (2012)

 
15 13 Tm Thứ  Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
 
16 14 Tm Thứ  Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Đức (1998)

 
17 15 Tm Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Ven (1978)

 
18 16 Tm Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
 
19 17 Tr Thứ Bảy. TH GIUSE Lễ trọng.
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22;
Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
Kinh chiều I: CN III Mùa Chay; Kinh tối Thứ Bảy.
* Bổn mạng GHVN
* Bổn mạng Tv. Long Phước
* Bổn mạng Cđ Oklahoma - USA


20 18 Tm CN III MÙA CHAY. (Tv III).
Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
(hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
†. Nt. Maria Bùi Thị Nhịn (2002)

 
21 19 Tm Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
†. Nt. M. Angel Nguyễn Thị Thanh Tịnh (1977)
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Mai (2004)

 
22 20 Tm Thứ  Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
 
23 21 Tm Thứ  Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
 
24 22 Tm Thứ  Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.
Kinh chiều I: Lễ Truyền Tin; Kinh tối Thứ Bảy
†. Nt. Maria Theodora Nguyễn Thị An (1992)

 
25 23 Tr Thứ Sáu. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
* Bổn mạng Tx. Mẹ xin vâng Tutra
†. Nt. Maria Vũ Thị Ro (1992)

 
LƯU Ý : Trong Thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người”  thì bái gối (IM 137).
 
26 24 Tm Thứ  Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
†. Maria Nguyễn Thị Suy (2000)- TH

 
27 25 Tm CN IV MÙA CHAY. (Tv IV) (có thể dùng màu hồng)
Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3. 11-32
 
28 26 Tm Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
 
29 27 Tm Thứ  Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
 
30 28 Tm Thứ  Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.
 
31 29 Tm Thứ  Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.
 

 
114.864864865135.135135135250