29/02/2024 -

LỊCH DÒNG

123
Lịch phụng vụ 03/2024
 
1.3 21.1 Tm Thứ Sáu đầu tháng.
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
 
02 22 Tm Thứ Bảy đầu tháng.
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
†. Nt. Maria Tô Th Kiu Dung (2018)

03 23 Tm CN III MÙA CHAY. (Tv III).
Xh 20,1-17 (Xh 20,1-3.7-8.12-17); Tv 18B;
1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.

†. Nt. Maria Nguyễn Thị Chúc (2010)

04 24 Tm Thứ Hai. Th. Casimirô, († 1484).
2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
 
05 25 Tm Thứ  Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Nghĩa (1990)

06 26 Tm Thứ  Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
†. Nt. Marinô Phạm Thị Thùy Linh (1988)
†. Nt. M. Phaolô Phạm Thị Nhiên (2023) BTTQ
(Giỗ một năm)

 
07 27 Tm Thứ Năm đầu tháng.
Gr 7,23-28; Lc 11,14-23
 
08 28 Tm Thứ  Sáu
Th. Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ., († 1550). (Tr.)
Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
 
09 29 Tm Thứ  Bảy.Th. Phanxica Rôma, n tu (†1440)
(Tr). Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
 
10 01.02 Tm CN IV MÙA CHAY. (Tv IV).
Có thể dùng phẩm phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
2Sb 36,14-16.19-23; Tv 136; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21

11 02 Tm Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
 
12 03 Tm Thứ  Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
 
13 04 Tm Thứ  Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30
K nim ngày Đc Phanxicô được bu làm Giáo hoàng (2013)

14 05 Tm Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47
†. Nt. Annes lê Thị Quý (2011)
†. Nt. A.M.Madalena Dương Thị Liên (2012)


15 06 Tm Thứ Sáu Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.
 
16 07 Tm Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Đức (1998)
 
17 08 Tm CN V MÙA CHAY. (Tv I).
Gr 31,31-34; Tv 50; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Ven (1978)
18 09 Tm Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
(Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.

Kinh Chiều I : Lễ thánh Giuse
Kinh tối: Thứ bảy
 
19 10 Tr Thứ  Ba. TH. GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ trọng.
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88; Rm 4,13.16-18.22;

Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
Kinh chiều II: Lễ Th. Giuse; Kinh tối: C. Nhật
* Bổn mạng GHVN
* Bổn mạng Tv. Long Phước
* Bổn mạng Cđ Oklahoma - USA

 
20 11 Tm Thứ  Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.
†. Nt. Maria Bùi Thị Nhịn (2002)
21 12 Tm Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.
†.Nt. M. Angel Nguyễn Thị Thanh Tịnh (1977)
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Mai (Siêng)(2004)

 
22 13 Tm Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.
 
23 14 Tm Thứ  Bảy. Th.Turibiô Môngrôvêjô,Gm(1606)
Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.
 
 
     

TUẦN THÁNH

Lưu ý:       
- Truyền thống của Dòng giữ thinh lặng trong tuần Thánh.
- Thứ 6,7 tuần thánh: Không đọc kinh “Truyền Tin.” (chỉ đọc Kinh Chúa Thánh Thần) Kinh Mân Côi: Mùa Thương.
 
24 15 Đ CN LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Tv II
Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10 (hay Ga 12,12-16).
Thánh lễ: Is 50,4-7;  Tv 21; Pl 2,6-11;
Mc 14,1–15,47 (hoặc Mc 15,1-39).
†. Nt. M. Theodora Nguyễn Thị An (1992)
 
 
25 16 Tm THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.
(Lễ Truyền  Tin được dời sang ngày 08 tháng Tư)
†. Nt. Maria Vĩ Thị Ro (1992)
 
26 17 Tm THỨ BA TUẦN THÁNH.
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.
 . Nt. Maria Nguyễn Thị Suy (2000) TH
27 18 Tm THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
 
28 19 Tr THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Ban sáng:
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Tv 88; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA


1.- “Tam Nht Vượt Qua được bt đu bng vic c hành l Tic ly vào ti ngày th Năm Tun Thánh, Canh thc Vượt Qua tr thành trng tâm và kết thúc vào Kinh Chiu Chúa Nht Phc Sinh” (Quy lut chung v Năm Phng v, s 19).
2.- Nhà Tạm để trống.
 
    Tr Ban chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY
Xh 12,1-8.11-14; Tv 115;1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

- Nghi thc Ra chân được thc hin sau bài ging.
(cũng có th b vì nhng lý do chính đáng).
- Sau lời nguyện hiệp lễ là Nghi thức Kiệu Mình Thánh Chúa đến nơi đã chuẩn bị (Nhà tm ph) và diễn ra cuộc canh thức.
 - Lột khăn bàn thờ sau Thánh lễ.
 
29 20 Đ THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Is 52,13–53,12; Tv 30; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42.                
Giữ chay và kiêng thịt
1.Phụng vụ Lời Chúa. 2.Suy tôn Thánh giá. 3.Rước lễ.
Ghi chú : Ngoi tr Bí tích gii ti và Xc du bnh nhân, mi bí tích khác đu không được c hành. Ch c hành Nghi thc an táng.
 
30 21 Tm THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Ghi chú: Hôm nay Giáo hi githinh lng trn vn. Là ngày không c hành Phng v Thánh th. Tuy nhiên, vn trao ca ăn đàng cho bnh nhân. Nhà tm vn đ trng. Vic ăn chay tiếp tc được khuyến khích.

CANH THỨC VƯỢT QUA và THÁNH LỄ (Tr)

  1. St 1,1-2,2 (hay St 1,1.26-31a)
  2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18)
  3. Xh 14,15-15,1a
  4. Is 54,5-14
  5. Is 55,1-11
  6. Br 3,9-15.32-4,4
  7. Ed 36,16-17a.18-28
  8. Rm 6,3-11
  9. Mc 16,1-8
Phụng vụ cho phép, vì lý do mục vụ, Phần phụng vụ Lời Chúa trong phần Canh Thức Vượt Qua có thể đọc 4 bài đọc (in đậm).
CGKPV: Những ai đã tham dự Canh thức Vượt Qua thì không cử hành Kinh Tối.
MÙA PHỤC SINH
* Mùa Phục sinh
Đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” cho đến hết Chúa Nhật Hiện Xuống.

- không viếng Đàng Thánh giá.
- Kinh Sách: Thánh thi Te Deum.
- GKPV (lễ nhớ, kính,…): Xướng đáp thêm Allêluia
* Trong tuần BNPS:
- kinh Mân Côi: đọc Mùa Mừng
- không cử hành lễ Nhớ hay lễ Kính về vị thánh.
- Kinh ti trong tuần BNPS: tt c ly theo hoc ngày Chúa Nht hoc ngày th By. Li nguyn kết thúc s 2 “không trùng ngày Chúa Nht”(x. Liturgia Horarum, II, tr. 417).
 
31 22 Tr CN PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng
Lễ ban ngày: Cv 10,34a.37-43; Tv 117; Cl 3,1-4 (hoặc 1 Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 hoặc Mc 16,1-8); (Ban chiều có thể đọc Lc 24,13-35).
- Đọc hay hát Ca tiếp liên.
114.864864865135.135135135250