01/01/2020 -

LỊCH DÒNG

125
Lịch Phụng vụ 05/2020
THÁNG NĂM
Ý cầu nguyện
Xin cho các Phó tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn thể Hội Thánh.
THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
01/
05
09/
04
Tr T.Sáu. St. Giuse Thợ. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59
* Bổn mạng Cđ. Próh
     
02 10 Tr T.Bảy. St.Athanasiô, Gm, TSHT. Lễ nhớ.
Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
†.Nt. M.Gioanna Đinh Thị Kim Thanh (1994)
03 11 Tr CN IV PHỤC SINH. Tv IV.
CN Chúa Chiên Lành: Cầu cho ơn thiên triệu.
Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.
     
04 12 Tr T.Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,11-18.
†.Nt. Rosa Nguyễn Thị Ngát (1994)
     
05 13 Tr T.Ba. Vinh Sơn Phêriê, Lm, OP. Lễ nhớ
Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
†.Nt. Monica Trần Thị Sê (2014)
     
06 14 Tr T.Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.
   
07 15 Tr T.Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
     
08 16 Tr T.Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
†.Nt. Rosa Vũ Thị Vy (2016)
     
09 17 Tr T.Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
     
10 18 Tr CN V PHỤC SINH. Tv I.
Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9 ; Ga 14,1-12.
     
11 19 Tr T.Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
     
12 20 Tr T.Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
†.Nt. M.Dianna Nguyễn Thị Năng (1996)
     
13 21 Tr T.Tư. Đức Mẹ Fatima. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8
†.Nt. M.Columba Nguyễn Thị Tin (1967)
* Bổn mạng Cđ. Mai Linh
     
14 22 Đ T.Năm. St. MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
     
15 23 Tr T.Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
†.TH. Maria Vũ Thị Màu (2002)
     
16 24 Tr T.Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
†.Nt. M.Gala Phạm Thị Giọn (1990)
     
17 25 Tr CN VI PHỤC SINH. Tv II.
Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.
     
18 26 Tr T.Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
     
19 27 Tr T.Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Ry (2002)
     
20 28 Tr T.Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
     
21 29 Tr T.Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
   
22 30 Tr T.Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
†.Nt. M. Agnes Nguyễn Thị Quý (1977)
     
23 01.4 Tr T.Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
     
24 02 Tr CN VII PS. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Ry (1978)
     
25 03 Tr T.Hai. Tv III. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
     
26 04 Tr T.Ba. St. Philipphê Nêri, Lm. Lễ nhớ.
Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
     
27 05 Tr T.Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
     
28 06 Tr T.Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
   
29 07 Tr T.Sáu. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19
     
30 08 Tr T.Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
   
31 09 Đ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
* Bổn mạng Cđ. Mỹ Linh, Hàm Linh, Ia Linh
(Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Êlisabet)
* Bổn mạng Cđ. Làng Nhao
114.864864865135.135135135250