01/01/2020 -

LỊCH DÒNG

122
Lịch Phụng vụ 06/2020
THÁNG SÁU
Ý cầu nguyện
Xin cho tất cả những người đang gặp đau khổ đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
MÙA THƯỜNG NIÊN

01.6 10/
04
(n)
Tr T.Hai. Tuần IX TN. Tv I.
Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.
2Pr 1,2-7; Mc 12, 1-12 (St 3,9-15.20; Ga 19, 25-27).
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Chi (1988)

02 11 X T.Ba. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.
 
03 12 Đ T.Tư. St.Carôlô Lwanga và các bạn . Lễ nhớ.
2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
†.Nt. Anna Nguyễn Thị Phúc (2002) 
 
04 13 Đ T.Năm. St. Phêrô Vêrôna, OP, Lm, Tđ, Lễ nhớ
2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Ngợi (2004)

05 14 Đ T.Sáu. St. Bônifatiô, Gm, . Lễ nhớ.
2Tm 3,10-17; Mc 12,35-37.
 
06 15 X T.Bảy. 2Tm 4,1-8; Mc 12,38-44.
 
07 16 Tr CN LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.
 
08 17 X T.Hai. Tv II. 1V 17,1-6; Mt 5,1-12.
 
09 18 X T.Ba. 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.
†.Nt. Mẹ M. Monica Phạm Thị Màu (2002)
 
10 19 X T.Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
 
11 20 Đ T.Năm. St. Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.
Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13
 
12 21 X T.Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
 
13 22 Tr T.Bảy. St. Antôn Pađôva, Lm, TSHT. Lễ nhớ.
1V 19,19-21; Mt 5,33-37.
 
14 23 Tr CN LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.
†.Nt. Catarina Nguyễn Thị Nhường (2016)
 
 
15 24 X T.Hai. Tv III. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.
 
16 25 X T.Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
 
17 26 X T.Tư. 2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.
 
18 27 X T.Năm. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
 
19 28 Tr T.Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.
* Bổn mạng Tập viện
 
20 29 Tr T.Bảy. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.
Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
 
21 01.5 X CN XII TN. Tv IV.
Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.
 
22 02 X T.Hai. 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.
23 03 X T.Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
 
24 04 Tr T.Tư. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.  Lễ trọng.
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
†.Nt. M. Stephan Trần Thị Thanh (1989)

25 05 X T.Năm. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.
†.Nt. Anna Trần Thị Hồi (2003)

26 06 X T.Sáu. 2V 25,1-12; Mt 8,1-4.
†.Nt. Magarita Nguyễn Thị An (1982)

27 07 X T.Bảy. Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.
 
28 08 X CN XIII TN. Tv I.
2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh (1983)

 
29 09 Đ T.Hai. St. PHÊRÔ St. PHAOLÔ, . Lễ trọng.
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
 
30 10 X T.Ba. Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27.
     
       
       
       
114.864864865135.135135135250