01/01/2020 -

LỊCH DÒNG

122
Lịch Phụng vụ 07/2020
THÁNG BẢY
Ý cầu nguyện
Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.

 
01/
07
11/
05
X T.Tư. Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34.

 
02 12 X T.Năm. Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
 
03 13 Đ T.Sáu. St. TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.
 
04 14 X T.Bảy. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
 
05 15 X CN XIV TN. Tv II.
Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.
 
06 16 X T.Hai. St. Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
†.Nt. M. Giuse Hà Thị Hoa (1978)

07 17 Tr T.Ba. Ed 43,1-2.4-7a; 1Pr 2,4-9;  Ga 2,13-22
CUNG HIẾN NGUYỆN ĐƯỜNG HỘI DÒNG
(Tv Mẹ Thiên Chúa lễ trọng, các cộng đoàn lễ kính).
Các giờ Kinh Phụng vụ và hai Bài đọc Kinh Sách – phần chung lễ Cung hiến Thánh đường.

 
08 18 X T.Tư. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
 
09 19 Đ T.Năm. St. Gioan Côlônia, OP, Lm và các bạn, Tđ. Lễ nhớ Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15.
 
10 20 X T.Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
†.Nt. Anna Nguyễn Thị Siêng (1982)

11 21 Tr T.Bảy. St. Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
 
12 22 X CN XV TN. Tv III.
Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23.
 
13 23 X T.Hai. Is 1,10-17; Mt 10,34 – 11,1.
 
14 24 X T.Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
†.Nt. M.Bigitta Nguyễn Thị Năng (1988)

15 25 Tr T.Tư. St. Bônaventura, Gm, TSHT. Lễ nhớ.
Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Mạo (1988)
 
16 26 X T.Năm. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
 
17 27 X T.Sáu. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
 
18 28 X T.Bảy. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Yêu (2002)

19 29 X CN XVI TN. Tv IV.
Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
†.Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Minh Hải (2010)

 
20 30 X T.Hai. Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.
 
21 01.6 X T.Ba. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
 
22 02 Tr T.Tư. St. MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính.
Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
†.Nt. Anna Nguyễn Thị Khiêm (1999)

23 03 X T.Năm. Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.
†.Nt. M.Gianxita Mai Thị Tin (1989)
†.TH. Maria Trịnh Thị Vân (1973)
†.Nt. Maria Phạm Thị Ngọt (1994)


24 04 X T.Sáu. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.
 
25 05 Đ T.Bảy. St. GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Khiêm (2003)
†.Nt. Maria Trần Thị Ca (1986)

26 06 X CN XVII TN. Tv I.
1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
(Không cử hành lễ thánh Gioakim và thánh Anna).
 
27 07 X T.Hai. Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.
 
28 08 X T.Ba. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
†.Nt. Anna Nguyễn Thị Bao (1993)

29 09 Tr T.Tư. St. Martha. Lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42).
 
30 10 X T.Năm. Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.
 
31 11 Tr T.Sáu. St. Ignatiô Loyôla, Lm, Lễ nhớ.
Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.
†.Nt. M.Giuse Phạm Thị Anh Hoa (1981)
114.864864865135.135135135250