01/07/2023 -

LỊCH DÒNG

936
Lịch Phụng vụ 07/2023
THÁNG BẢY

Ý cầu nguyện

Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể: Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.
 
1.7 14.5 X Thứ  Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Mt 8,5-17
. Gi Đức Tng Phaolô Nguyn Văn Bình (1995)
(Đấng ban sắc lệnh thành lập Hội Dòng).

(Hội dòng xin một lễ, các Cộng đoàn dành một ngày cầu nguyện).

 
02 15 X CN XIII THƯỜNG NIÊN. (Tv I).
2V 4,8-11.14-16a;

Tv 88;  Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.
 
03 16 Đ Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
 Ep 2,19-22; Ga 20, 24-29.
 
04 17 X Thứ Ba. St 19,15-29; Mt 8,23-27.
 
05 18 X Thứ  Tư. St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.
 
06 19 X Thứ  Năm đầu tháng. St 22,1-19; Mt 9,1-8.
†. Nt. Maria Giuse Hà Thị Hoa (1978)
(Tại Tv MTC: nguyện kinh chiều I: Cung hiến TĐ)

07 20 X Thứ Sáu đầu tháng.
St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13

CUNG HIẾN NGUYỆN ĐƯỜNG HỘI DÒNG (Tr)
Tại Hội dòng cử hành thánh lễ + GKPV theo bậc Lễ trọng Cung hiến Thánh đường. Tại các cộng đoàn cử hành GKPV theo bậc lễ kính Cung hiến Thánh đường. Riêng thánh lễ tùy ý Cha chủ tế.
2 BĐKS :Phần chung cung hiến TĐ.
 
08 21 X Thứ  Bảy. Cp. Hađrianô Fortescue, OP, Tđ.,
St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.
Hoặc lễ về Đức Maria (Tr)

09 22 X CN XIV THƯỜNG NIÊN. (Tv II).
Dcr 9,9-10; Tv 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.

10 23 X Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.
†. Nt. Anna Nguyễn Thị Siêng (1983)
 
11 24 Tr Thứ Ba. Th Bênêđictô, Vp. Lễ nhớ.
St 32,22-32 [Hl 32,23-33]; Mt 9,32-38.
 
12 25 X Thứ  Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.
 
13 26 X Thứ  Năm. St 44,18-21. 23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.

14 27 X Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.
†. Nt. M. Brigitta Nguyễn Thị Năng  (Quỳ) (1978)


15 28 Tr Thứ  Bảy. Th Bônaventura, Gm, Tsht. Lễ nhớ.
St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33

†. Nt. Maria Nguyễn Thị Mạo (1998)
 
16 29 X CN XV THƯỜNG NIÊN. (Tv III).
Is 55,10-11; Tv 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (Mt 13,1-9).

 
17 30 X Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.
 
18 1.6 X Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.
†. Nt. Maria Nguyn Th Yêu (Thương) (2002)

19 02 X Thứ  Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.
†. Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Minh Hải (2010)
 
20 03 X Thứ  Năm. Xh 3,13-20; Mt 11,28-30

21 04 X Thứ Sáu. Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.
†. Nt. Maria Ng. Thị Trân Hương (Trầm) (2021)
Giỗ 2 năm

 
22 05 Tr Thứ  Bảy. TH. MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính.
Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
Thánh L: Theo SLRM

†. Nt. Anna Nguyễn Thị Khiêm (1999)
THÁNH LỄ MỪNG NĂM THÁNH HỘI DÒNG
Tại Tu viện Mẹ Thiên Chúa - Xuân Hiệp 
- Thánh lễ Tuyên Khấn trọn đời


23 06 X CN XVI THƯỜNG NIÊN. (Tv IV).
Kn 12,13.16-19; Tv 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hoặc 24-30)
†. Nt. Maria Giaxinta Mai Thị Tin (1989)
†. Maria Trịnh Thị Vân (1973) - TH
†. Maria Phạm Thị Ngọt (1994) - TH

 
24 07 X Thứ Hai. Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.
 
25 08 Đ Thứ Ba. TH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
†. Nt. Monica Đoàn Thị Ca (1986)
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Khiêm (2003)

 
26 09 Tr Thứ  Tư. Th Joachim và Th Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.  Xh 16,1-5. 9-15; Mt 13,1-9
(hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

 
27 10 X Thứ  Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.
 
28 11

 
X Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.
†. Anna Nguyễn Thị Bao (1993)- TH
29 12 Tr Thứ  Bảy. Các Th Martha, Maria và Lazarô. Lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42).

 
30 13 X CN XVII THƯỜNG NIÊN. (Tv I).
1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (Mt 13,44-46)

31 14 Tr Thứ Hai. Th.Ignatiô Loyôla, Lm. Lễ nhớ. 
Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.
†. Nt. M. Giuse Phạm Thị Anh Hoa (1981)
 
114.864864865135.135135135250