01/01/2020 -

LỊCH DÒNG

113
Lịch Phụng vụ 08/2020
THÁNG TÁM
Ý cầu nguyện
Xin cho những người đang làm việc và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, ngư dân và gia đình họ luôn được bình an.
 
01/
08
12/
0
6
Tr T.Bảy. St Alphongsô Maria Liguori, Gm, TSHT. Lễ nhớ.
 Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.
†.Nt. Batolomeo Nguyễn Thị Đến (1993)
   
LƯU Ý: Từ trưa 01/8 cho đến nửa đêm ngày 02/8, ai viếng nhà thờ giáo xứ sẽ được lãnh ơn toàn xá.
 
02 13 X CN XVIII TN. Tv II.
Is 55,1-3; Rm 8, 35.37-39; Mt 14,13-21.
†.Nt. M.Catarina Nguyễn Thị Giu (1990)
 
     
03 14 X T.Hai. Gr 28,1-17; Mt 14,22-36.
     
04 15 Tr T.Ba. St. Gioan Maria Vianney, Lm. Lễ nhớ.
Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14.
     
05 16 X T.Tư. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Trung (2005)
     
06 17 Tr T.Năm. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Mt 17, 1-9.
     
07 18 X T.Sáu. Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.
     
08 19 Tr T.Bảy. St. PHỤ ĐA MINH. Lễ trọng.
Is 52,7-10; 2Tm 4,1-8; Mt 5,13-19 (Lc 10,1-9)
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Sa (1982)
†.Nt. M.Matta Nguyễn Thị Lành (1987)

* Bổn mạng Tx. Suối Thông
     
09 20 X CN XIX TN. Tv III.
1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.
     
10 21 Đ T.Hai. St. LAURENSÔ, PT, TĐ. Lễ kính.
2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. 
†.Nt. M.Agapes Trần Thị Nghĩa (1998)
     
11 22 Tr T.Ba. St. Clara, Tn. Lễ nhớ.
Ed 2,8 3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
     
12 23 X T.Tư. Ed 9, 1-7; 10, 18-22; Mt 18,15-20.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Phan (2005)
     
13 24 X T.Năm. Ed 12,1-2; Mt 18,21 19,1.
     
14 25 Đ T.Sáu. St. Maximilianô Maria Kolbê, Lm, . Lễ nhớ. Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12.
†.Nt. M.Prisca Nguyễn Thị Công (1966)
     
15 26 Tr T.Bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng.
Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.
* Bổn mạng Tv. Lạc Lâm
* Bổn mạng Tx. Birmingham
     
16 27 X CN XX TN. Tv IV.
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.
     
17 28 Tr T.Hai. Th. Gia Thịnh, OP, Lm. Lễ nhớ
Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.
     
18 29 X T.Ba. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
     
19 1/7 X T.Tư. Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
     
20 02 Tr T.Năm. St. Bernarđô, VP, TSHT. Lễ nhớ.
Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
     
21 03 Tr T.Sáu. St. Piô X, GH. Lễ nhớ. Mt 22,34-40.
     
22 04 Tr T.Bảy. St. ROSA LIMA, Hđđ, Tn. Lễ Trọng
* Bổn mạng HỘI DÒNG
* Bổn mạng Cđ Philadelphia
Hc 3,17-24; 2Cr 5,14-17; Ga 15,4,11 (Mt 16,24-27)

†.TH. Anna Phạm Thị Hạnh (2009)
     
23 05 X CN XXI TN. Tv I.
Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.
     
24 06 Đ T.Hai. St. BARTHÔLÔMÊÔ, TĐ, Lễ kính.
Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.
†.Nt. M.Anna Nguyễn Thị Hưởng (1996)
†.Nt. Maria Nguyễn Thanh Thủy (2004)
     
25 07 X T.Ba. 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.
     
26 08 X T.Tư. 2Tx 3,6-10.16-18; Mc 23,27-32.
†.Nt. M. Rosa Nguyễn Thị Mừng (2006)
     
27 09 Tr T.Năm. St. nữ Mônica. Lễ nhớ.
1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51
   
28 10 Tr T.Sáu. St. AUGUSTINÔ, Gm, Tsht. Lễ kính.
1V 3,11-14 (1Ga 4,7-16); Mt 23,8-12
   
29 11 Đ T.Bảy. St. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.
†.Nt. Anna Nguyễn Thị Na (1964)
   
30 12 X CN XXII TN. Tv II.
Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.
     
31 13 X T.Hai. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.
114.864864865135.135135135250