01/01/2022 -

LỊCH DÒNG

347
 
THÁNG CHÍN

Ý cầu nguyện

Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình: xin cho án tử hình, vốn xúc phạm đến phẩm giá con người, bị hủy bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.


 
01
09
06
08
X Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc môi trường.

 
02 07 X Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
NGÀY QUỐC KHÁNH. Cầu cho Tổ quốc.

 
03 08 Tr Thứ  Bảy đầu tháng. Th Grêgôriô Cả, Gh, Tsht.
Lễ nhớ
. 1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.
.Maria Nguyn Th Ro (1989)- TH

 
04 09 X CN XXIII THƯỜNG NIÊN. (Tv III).
Kn 9,13-18b; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.
†. Maria Nguyễn Thị Ân (1967)- TH
†. Maria Nguyễn Thị Ven (1990)- TH

 
05 10 X Thứ Hai. Giỗ thân nhân và ân nhân của Dòng
Thánh lễ cầu hồn. GKPV: theo ngày trong tuần.
1Ga 3,1-2; Mt 25,31-46.

 
06 11 X Thứ Ba. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
 
07 12 X Thứ  Tư. 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
 
08 13 Tr Thứ  Năm. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA.
Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30);
Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

 
09 14 X Thứ Sáu. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
 
10 15 X Thứ  Bảy. 1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.
TẾT TRUNG THU (Tr). Cầu cho Thiếu nhi:
Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.

 
11 16 X CN XXIV THƯỜNG NIÊN. (Tv IV).
Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10).

 
12 17 X Thứ Hai. 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10
†. Nt. Maria Têrêsa Lê Thị Lĩnh (2007)
†. Maria Nguyễn Thị Phúc (2009) - TH

 
13 18 Tr Thứ Ba. Th Gioan Kim Khẩu, Gm, Tsht. Lễ nhớ.
1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
†. Nt. Maria Rosa Nguyễn Thị Yên (2005)

 
14 19 Đ Thứ  Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
Ds 21,4b-9; (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15 20 Tr Thứ  Năm. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
GKPV: đọc theo sách nguyện thường.
* Bổn mạng Tỉnh Dòng Đa Minh VN.

 
16 21 Đ Thứ Sáu. Th Cornêliô, Gh, và Th Cyprianô, Gm, Tđ. Lễ nhớ.
1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

 
17 22 X Thứ  Bảy. 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.
 
18 23 X CN XXV THƯỜNG NIÊN. (Tv I).
Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (Lc 16,10-13).

 
19 24 X Thứ Hai. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.
 
20 25 Đ Thứ Ba. Th Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn Tđ. Lễ nhớ. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
 
21 26 Đ Thứ  Tư. TH MATTHÊU, TĐ, TÁC GIẢ SÁCH
TIN MỪNG. Lễ kính.  Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

 
22 27 X Thứ  Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.
 
23 28 Tr Thứ Sáu. Th Piô năm dấu, Lm. Lễ nhớ.
Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

 
24 29 X Thứ  Bảy. Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.
 
25 30 X CN XXVI THƯỜNG NIÊN. (Tv II).
Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.
†. Nt. Maria Martina Nguyễn Thị Chi (2000)

 
26 01
09
X Thứ Hai. G 1,6-22; Lc 9,46-50.
†. Nt. Maria Trần Thị Sa (1982)

 
27 02 Tr Thứ Ba. Th Vinh Sơn Phaolô, Lm. Lễ nhớ.
G 3,1-3.11-17.20-23; Lc 9,51-56.
†. Maria Nguyễn Thị An (1988) –TH
†. Nt. Têrêsa Avila Đoàn Thị Kính (2018)

 
28 03 X Thứ  Tư. G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Khuyên (2021) Giỗ 1 năm

 
29 04 Tr Thứ  Năm.
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN  MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.
Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
* Bổn mạng Cđ Bảo Lộc
†. Nt. Anna Micae Nguyễn Thị Nguyệt (2007)

 
30 05 Tr Thứ Sáu. Th Giêrônimô, Lm, Tsht. Lễ nhớ.
G 38,1.12-21; 40,3-5;  Lc 10,13-16.
. Maria Nguyn Th Ga (1981) - TH
 
114.864864865135.135135135250