01/09/2023 -

LỊCH DÒNG

605
Lịch Phụng vụ 09/2022
 
THÁNG CHÍN

Ý cầu nguyện

Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.

 
01
09
17
07
X Thứ Sáu đầu tháng. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.
NGÀY CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG.
 
02 18 X

Thứ Bảy đầu tháng. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.
Hoặc lễ về Đức Maria (Tr.)
NGÀY QUỐC KHÁNH. Cầu cho Tổ quốc.
 

03 19 X CN XXII THƯỜNG NIÊN. (Tv II).
Gr 20,7-9 ; Tv 62 ; Rm 12,1-2 ; Mt 16,21-27

 .Maria Nguyn Th Ro (1989)- TH
 
04 20 X Thứ Hai. 1Tx 4,12-17 [Hl 4,13-18]; Lc 4,16-30.
 †. Maria Nguyễn Thị Ân (1967)- TH
†. Maria Nguyễn Thị Ven (1990)- TH


05 21 Tm Thứ Ba. Giỗ thân nhân và ân nhân của Dòng
1 Ga 3,1-2; Tv 121; Mt  25,31-46  (theo ngày Lc 4,31-37).
Thánh lễ cầu hồn: Phần riêng Dòng ĐM
GKPV: theo ngày trong tuần.

 

06 22 X Thứ  Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.
 
07 23 X Thứ  Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.
 
08 24 Tr Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA.
Lễ kính. Mk 5,1-4a; hoặc (Rm 8,28-30);
Mt 1,1-16.18-23; hoặc (Mt 1,18-23).

 
09 25 X Thứ  Bảy. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

10 26 X CN XXIII THƯỜNG NIÊN. (Tv III).
Ed 33,7-9; Tv 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

 
11 27 X Thứ Hai. Cl 1,24 - 2,3; Lc 6,6-11.
 
12 28 X Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 2,6-15;
 Lc 6,12-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).
†. Nt. Maria Têrêsa Lê Thị Lĩnh (2007)
†. Maria Nguyễn Thị Phúc (2009) - TH

 
13 29 Tr Thứ Tư. Th Gioan Kim Khẩu, Gm, Tsht. Lễ nhớ.
Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.
†. Nt. Maria Rosa Nguyễn Thị Yên (2005)
 
14 30 Đ Thứ  Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
Ds 21,4b-9; (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.


15 1.8 Tr Thứ  Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
GKPV: tất cả theo sách Dòng Đa Minh
* Bổn mạng Tỉnh Dòng Đa Minh VN (LK).

 
16 02 Đ Thứ Bảy. Th Cornêliô, Gh, và Th Cyprianô, Gm, Tđ.
Lễ nhớ. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

17 03 X CN XXIV THƯỜNG NIÊN. (Tv IV).
Hc 27,33-28,9; Tv 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.

18 04 X Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10
 
19 05 X Thứ Ba. 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.
 
20 06 Đ Thứ  Tư.
Th Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn Tđ. Lễ nhớ.

1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.
 
21 07 Đ Thứ  Năm. TH. MATTHÊU, , TÁC GIẢ SÁCH
TIN MỪNG.
Lễ kính.  Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

 
22 08 X Thứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
 
23 09 Tr Thứ  Bảy. Th Piô năm dấu, Lm. Lễ nhớ.
1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

24 10 X CN XXVI THƯỜNG NIÊN. (Tv II).
Is 55,6-9 ; Tv 144 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16

 
25 11

 
X Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.
†. Nt. Maria Martina Nguyễn Thị Chi (2000)
26 12 X Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.
†. Nt. Maria Trần Thị Sa (1982)
 
27 13 Tr Thứ  Tư. Th Vinh Sơn Phaolô, Lm. ( 1660),
Lập dòng Lazaristes, Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.
†. Maria Nguyễn Thị Ân (1988) –TH
†. Nt. Têrêsa Avila Đoàn Thị Kính (2018)

 
28 14 X Thứ  Năm. Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Khuyên (2021) Giỗ 2 năm
 
29 15 Tr Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN  MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

TẾT TRUNG THU (Tr). Cầu cho Thiếu nhi:
Lễ ngoại lịch: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
* Bổn mạng Cộng đoàn Bảo Lộc

†. Nt. Anna Micae Nguyễn Thị Nguyệt (2007)
 
30 16 Tr Thứ Bảy. Th. Giêrônimô, Lm, Tsht. L nhớ.
Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.
†. Maria Nguyễn Thị Ga (1981) - TH
THÁNH LỄ MỪNG NĂM THÁNH HỘI DÒNG
Tại Cộng đoàn thánh Micae - Bảo Lộc
114.864864865135.135135135250