01/01/2020 -

LỊCH DÒNG

129
Lịch Phụng vụ 11/2020
THÁNG MƯỜI MỘT
Ý cầu nguyện
Xin cho các tiến bộ về ngành khoa học rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn để phục vụ lợi ích của con người.
 
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
01/
11
16/
09
Tr CN XXXI - CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
     
02 17 Tm T.Hai. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Lễ I: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.
     
03 18 Tr T.Ba. Tv III. St. MARTINÔ PORRES. Lễ Kính.
Is 58,6-11 (Gl 3,26-28;4,6-7); Lc 10,25-37
* Bổn mạng Tv. Thanh Khang
     
04 19 Tr T.Tư. St. Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ.
Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.
   
05 20 Tm T.Năm. Giỗ Anh Chị Em Dòng. (Lễ PVGK cầu hồn)
Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 17,15-21.24-36.
†.Nt. M. Agatha Nguyễn Thị Ne (1982)
     
06 21 Đ T.Sáu. Cp. Anphong Navarét, Lm và các bạn Tđ, OP. Lễ nhớ.
Pl 3,17−4,1; Lc 16,1-8.
   
07 22 Tr T.Bảy. CÁC THÁNH DÒNG GIẢNG THUYẾT. Lễ kính.
Hc 44,1-15 (2Cr 6,4-10); Mc 10,28-30
     
08 23 X CN XXXII TN. Tv IV.
Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13.
     
09 24 Tr T.Hai. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
Ed 43,1-2.4-7a; Ga 2,13-22.
     
10 25 Tr T.Ba. St. Lêô Cả, GH, TSHT. Lễ nhớ.
Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
     
11 26 Tr T.Tư. St. Martinô, Gm. Lễ nhớ.
Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Dâng (1973)
     
12 27 Đ T.Năm. St. Jôsaphat, Gm, . Lễ nhớ.
Plm 7-20; Lc 17,20-25.
     
13 28 X T.Sáu. 2Ga 4-9; Lc 17,26-37.
     
14 29 X T.Bảy. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
     
15 01/
10
X CN XXXIII TN. Tv I.
Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30
  Đ Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN
   
16 02 X T.Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.
     
17 03 Tr T.Ba. St. nữ Êlisabét Hungari. Lễ nhớ.
Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
     
18 04 X T.Tư. Kh 4,1-11; Lc 19,11-28
     
19 05 X T.Năm. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.
     
20 06 X T.Sáu. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
     
21 07 Tr T.Bảy. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.
†.Nt. Anna Nguyễn Thị Na (1967)
†.Nt. M. Augustina Nguyễn Thị Nguyện (1996)
     
22 08 Tr CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.
Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
* Bổn mạng Tx. Vũng Tàu
(Không cử hành lễ thánh Cêcilia, Tn, Tđ).

* Bổn mạng Cđ. Lưu xá Ánh Sáng
     
23 09 X T.Hai. Tv I. Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4
     
24 10 Đ T.Ba. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Lễ trọng.
2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Mt 10,28-33
* Bổn mạng Học viện
* Bổn mạng Tx. Thánh Hạnh
   
25 11 X T.Tư. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
     
26 12 X T.Năm. Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28.
     
27 13 X T.Sáu. Kh 20,1-4.11−21,2; Lc 21,29-33.
†.Nt. Rosa  Nguyễn Thị (Tin) Thìn (1994)
     
28 14 X T.Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.
KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2019 - 2020
114.864864865135.135135135250