01/11/2023 -

LỊCH DÒNG

1118
Lịch Phụng vụ 11/2023
THÁNG 11
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 Ý cầu nguyện

Cầu cho Đức Thánh Cha: Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
Lưu ý: về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa....
 
01
11
18
  9
Tr Thứ Tư. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Kinh tối:Chúa nhật
 
02 19 Tm Thứ  Năm đầu tháng.
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Thánh lễ và CGKPV : Cu cho tín hu đã qua đi.
Lễ I : Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II : Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III : Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.

03 20 Tr Thứ Sáu đầu tháng. TH MARTINÔ PORRES, OP,
Tu sĩ.
Lễ kính. Is 58,6-11 hoặc (Gl 3,26-28;4,6-7);
Tv 144;  Lc 10,25-37 hoặc (Mt 11,25-30).
Theo ngày Lc,1-6.
Phần riêng Dòng Đa Minh.
* Bổn mạng Tv. Thánh Khang

 
04 21 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Th Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ.
Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
Lễ Mừng Năm Thánh Hội Dòng
Lãnh ơn Toàn xá
tại Tu viện Thánh Martinô - Tam Hà

 
05 22 X CN XXXI  THƯỜNG NIÊN. (Tv III).
Ml 1,14b-2,2b.8-10; Tv 130; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

†. Nt. M. Agata Nguyễn Thị Ne (1982)
 
06 23 X Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.
 
07 24 Tr Thứ Ba. CÁC THÁNH DÒNG ĐA MINH, Lễ kính.
Thánh lễ + GKPV: Phần riêng Dòng Đa Minh.
Hc 44,1-15; Tv 23; 2Cr 6,4-10; Mc 10,28-30.

 
08 25 Tm Thứ  Tư. GIỖ ANH CHỊ EM TRONG DÒNG
Thánh lễ + GKPV: Phần riêng Dòng Đa Minh.
Kh 21,1-5a.6-7; Tv 121; Ga 17,15-21.24-36.

 
09 26 Tr Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ.
Lễ kính. Ed 47 1-2.8-9.12 hoặc (1Cr 3, 9b-11.16-17);
Ga 2,13-22
.

 
10 27 Tr Thứ Sáu. Th Lêô Cả, Gh, Tsht. Lễ nhớ.
Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.
 
11 28 Tr Thứ  Bảy. Th Martinô, Gm. Lễ nhớ.
 Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Dâng (1973)

12 29 X CN XXXII THƯỜNG NIÊN. (Tv IV).
Kn 6,12-16; Tv 62; 1Tx 4,13-18 (1Tx 4,13-14); Mt 25,1-13.

 
13 01
10
X Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.
 
14 02 X Thứ Ba. Kn 2,23-,9; Lc 17,7-10.
 
15 03 Tr Thứ  Tư. Th Albertô Cả, OP, Gm, Tsht. Lễ nhớ.
Kn 6,1-11; Lc 17,11-19
Phụng vụ: phần riêng Dòng Đa Minh.

 
16 04 X Thứ  Năm. Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.
 
17 05 Tr Thứ Sáu. Th nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

 
18 06 X Thứ  Bảy. Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.
 
19 07 Đ CN XXXIII THƯỜNG NIÊN. Tv I.
Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (Mt 25,14-15.19-21).
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29; Cl 1,23-29; Ga 12,24-26.

 
    Đ Thánh l: Phần riêng của GH tại Việt Nam (ngày 24/11).
CGKPV: Chúa Nht 33 - TN.
Lưu ý : Để tránh trùng lặp giữa ngày hôm nay: được kính trọng thể các Thánh tử Đạo VN và ngày 24/11 theo bậc lễ cử hành tại Việt Nam; trong các Tu viện và cộng đoàn nhà Dòng (không có giáo x): cử hành Thánh lễ và Kinh Phụng vụ của Chúa Nhật 33. TN.
 
20 08 X Thứ Hai. (Tv I). 1 Mcb 1,11-16.43-45.57-60.65-67
[Hl 10-15.41-43.54-57.62-63]; Lc 18,35-43.

 
21 09 Tr Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

†. Nt. Anna Nguyễn Thị Na (1967)
†. Nt. M.Agustina Nguyễn Thị Nguyện (1996)

 
22 10 Đ Thứ  Tư. Th Cêcilia, Tn, Tđ. Lễ nhớ.
2 Mcb 7, 1. 20-31; Lc 19,11-28.
* Bổn mạng Cđ Lưu xá Ánh Sáng

 
23 11 X Thứ  Năm. 1 Mcb 2, 15-29; Lc 19,41-44.
Kinh chiều I: Các Thánh Tử Đạo VN
 
24 12 Đ Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng

Đnl 30,15-20; Cl 1,23-29; Ga 12,24-26  
(Có thể chọn các bài đọc phần các thánh Tử Đạo).

Thánh lễ & CGKPV: Phần riêng của GH - VN
* Bổn mạng Tx. Thánh Hạnh
* Bổn mạng Học viện

 
25 13 X Thứ  Bảy.Th.Catarina Alexanđria, Tn, Tđ (Đ).
 1 Mcb 6, 1-13; Lc 20,27-40.
 
26 14 Tr CN XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ.
 Lễ trọng.
Ed 34,11-12.15-17; Tv 22; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

* Bổn mạng Tx. Vũng Tàu
 
27 15 X Thứ Hai. Đn 1, 1-6. 8-20; Lc 21,1-4
†. Nt. Rosa Nguyễn Thị Thìn (Tin) (1994)

28 16 X Thứ Ba. Đn 2, 31-45; Lc 21,5-11.
 
29 17 X Thứ Tư. Đn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Lc 21,12-19.
 
30 18 Đ Thứ Năm. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
 Rm 10, 9-18; Mt 4, 18-22.
 
114.864864865135.135135135250