03/12/2019 -

LỊCH DÒNG

192
Lịch Phụng vụ 12/2019
THÁNG MƯỜI HAI 2019

Ý cầu nguyện

Xin cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết
để ưu tiên lo cho tương lai của các trẻ em,
cách riêng những trẻ em đang sống trong đau khổ.

 
DL ÂL Màu lễ phục
01/
12
06/
11
Tm CN I MÙA VỌNG. Tv I.
Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44.
†.Nt. Maria Vũ Thị Thục (2001)
 
02 07 Tm T.Hai. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.
 
03 08 Tr T.Ba. St. PHANXICÔ XAVIÊ, Lm. Lễ kính.
1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.
†.Nt. Têrêsa Vũ Thị Nguyên (2006)
 
04 09 Tm T.Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
 
05 10 Tm T.Năm. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.
 
06 11 Tm T.Sáu. Is 29,17-24; Mt 9,27-31.
†.Nt. Maria  Vũ Thị Kim Liên (1983)
 
07 12 Tr T.Bảy -  St. Ambrôsiô, gm, TSHT. Lễ nhớ.
Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35–10,1.6-8.
†.Nt. Maria (Giuse) Nguyễn Thị Khấn (2002)
 
08 13 Tm CN II MÙA VỌNG. Tv II.
Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12.
 
09 14 Tr T.Hai. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.Lễ trọng.
St 3,9-15; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
* Bổn mạng Tv. Văn Hải
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Nhiệm (1982)
 
10 15 Tm T.Ba. Is 40,1-10; Mt 18,12-14.
 
11 16 Tm T.Tư. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
 
12 17 Tm T.Năm. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
 
13 18 Đ T.Sáu.  St. Lucia, Tn, Tđ. Lễ nhớ.
Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
 
14 19 Tr T.Bảy. St. Gioan Thánh Giá, Lm,TSHT. Lễ nhớ.
Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
†.Nt. M. Madalena Đinh Thị Hồng (1993).
   
15 20 Tm CN III MÙA VỌNG. Tv III. (có thể áo hồng).
Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11.
   
16 21 Tm T.Hai. Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Kính (1969)
   
17 22 Tm T.Ba. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.
   
18 23 Tm T.Tư. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.
   
19 24 Tm T.Năm. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Ngào (2012)
   
20 25 Tm T.Sáu. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
   
21 26 Tm T.Bảy. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
   
22 27 Tm CN IV MÙA VỌNG. Tv IV.
Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.
   
23 28 Tm T.Hai. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
   
24 29 Tm
 
T.Ba. Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.
†.Nt. Maria Nguyễn Thị Ngắm (1982)
†.Nt. M.Madalena Đào Thị Điểm (2004)
   
MÙA GIÁNG SINH
 
24 29 Tr
 
T.Ba. Chiều: LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH.
Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25
   
25 30 Tr
 
T.Tư. LỄ CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng.
Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18
 
26 01/
12
Đ
 
T.Năm. NGÀY II  TUẦN BÁT NHẬT GS.
St. STÊPHANÔ, TĐ TIÊN KHỞI. Lễ kính.
Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
 
27 02 Tr
 
T.Sáu. NGÀY III TUẦN BÁT NHẬT GS.
St. GIOAN TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
 
28 03 Đ
 
T.Bảy. NGÀY IV TUẦN BÁT NHẬT GS.
CÁC THÁNH ANH HÀI, . Lễ kính.
1Ga 1,52,2; Mt 2,13-18.
 
29 04 Tr
 
CN- Lễ THÁNH GIA: Lễ kính.
Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
†.Nt. Rosa Nguyễn Thị Huệ (2011)
   
30 05 Tr
 
T.Hai. NGÀY VI TUẦN BÁT NHẬT GS. Tv I.
1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.
†.Nt. Anna Trần Thị Ro (1987)
   
31 06 Tr
 
T.Ba. NGÀY VII TUẦN BÁT NHẬT GS.
1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

 
114.864864865135.135135135250