01/12/2023 -

LỊCH DÒNG

780
Lịch Phụng vụ 12/2023
THÁNG MƯỜI HAI – 2022
 

1.12

8.11

Tm
 
Thứ Năm đầu tháng.
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

†. Nt. Maria Vũ Th Thc (2001)

 
02 09 Tm Thứ Sáu đầu tháng.
Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

 
03 10
 
Tr Thứ Bảy đầu tháng.
TH PHANXICÔ XAVIÊ, LmLễ kính.
1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20

Bổn mạng Cộng Đoàn Rạch Sỏi
†. Nt. Têrêsa Avila Vũ Thị nguyên (2006)
†. Nt. Maria Madalena Đào Thị Điểm (2004)

Thánh lễ: Kinh Vinh Danh.Kinh Sách: Thánh thi Te Deum.
 
04 11 Tm CN II MÙA VỌNG. (Tv II).
Is 11,1-10; Tv 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Kinh Sách : Thánh thi Te Deum.

05 12 Tm Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
 
0607
1314 
TmTr
Thứ Ba. Is 40,1-10; Mt 18,12-14
†.Nt.Maria Clotilda Vũ Th Kim Liên (1983)
Thứ Tư. Thánh Ambrôsiô, Gm, TSHT, Lễ nhớ.
Is 40, 25-31; Mt 11,28-30

Kinh chiều I:  Đức Mẹ Vô Nhiễm. Kinh tối: Thứ Bảy
†. Nt. M. Giuse Nguyn Th Khn (2002)

 
08 15 Tr Thứ Năm. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.
Lễ trọng.
St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.


Thánh lễ : Kinh Vinh Danh Kinh tối: Ngày Chúa nhật
* Bổn mạng Tv. Văn Hải
.Maria Nguyn Th Nhim (1982) - TH

 
09 16 Tm
 
Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN.
Tại Sài Gòn Lễ kính. (Tr). Is 56,1.6-7; Hoặc Ep 2,19-22, Ga 4,19-24.
Thánh lễ : phần Cung hiến TĐ  - Kinh Vinh Danh

 
10 17 Tm Thứ Bảy. Đức Mẹ Lôretô (Tr).
Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

 
11 18 Tm CN III MÙA VỌNG. (Tv III).
Trong Chúa nht Gaudete, có th trang hoàng nhà th và mc l phc màu hng.
Is 35,1-6a.10; Tv 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Kinh Sách : Thánh thi Te Deum.

 
12 19 Tm Thứ Hai. Đức Mẹ Guadaloupê (Tr).
Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

13 20 Đ Thứ Ba. Th Lucia, Tn, Tđ. Lễ nhớ.  
Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

 
14 21 Tr Thứ Tư. Th Gioan Thánh giá, Lm, Tsht.
 Lễ nhớ. Is 45,6b-8.21b-25; Lc 7,19-23.
†.Nt. M. Madalena Đinh Thị Thanh Hồng (1993)

 
15 22 Tm Thứ Năm. Is 54,1-10; Lc 7,24-30.
 
16 23 Tm Thứ Sáu. Is 56,1-3a,6-8; Ga 5,33-36
Cp. Sebastian Maggi, Op, Lm.
†. Maria Nguyễn Thị Kính (1969) -TH

 
LƯU Ý :Tuần lễ trước Giáng Sinh
Thánh lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ theo ngày 17/12 (bỏ các ngày tron tuần III MV). Các ngày tiếp theo cũng thế.

 
 17 24 Tm Thứ Bảy. St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17.
 
18 25 Tm CN IV MÙA VỌNG. (Tv IV).
Is 7,10-14; Tv 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
Kinh Sách : Thánh thi Te Deum

 
19 26 Tm Thứ Hai. Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Ngào (2012)

 
20 27 Tm Thứ Ba. Is 7,10-14; Lc 1,26-38
†. Nt. Anna Nguyễn Thị Suy (Sâm)(1993) - TH

 
21 28 Tm Thứ Tư. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
 
22 29 Tm Thứ Năm. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.
 
23
     
1.
12
Tm Thứ Sáu. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
MÙA GIÁNG SINH
- Tuần BNGS: Kinh Mân Côi: Mùa Vui

 
24 02 Tm Thứ Bảy. Ban Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Ngắm (1982)
†. M.Madalena Đào Thị Điểm (2004)

Kinh chiều I: Lễ Giáng Sinh;
Kinh tối: thứ Bảy

Lễ Giáng Sinh:  (Tr)

L Vng: Is 62,1-5; Tv 88; Cv 13,16-17.22-25;
Mt 1,1-25 (hoc 1,18-25).

L Đêm: Is 9,1-6; Tv 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

25 03 Tr CN LỄ CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. Lễ họ.
L rng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
L ban ngày : Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18
(Ga 1,1-5.9-14).
Kinh Sách : Thánh thi Te Deum.
Kinh Chiu II: lễ Giáng Sinh. Kinh ti: Chúa nhật.

 
26 04 Đ Thứ Hai. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.
Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

Kinh ti trong Tun Bát Nht Giáng Sinh : tt c theo hoc ngày Chúa nht hoc ngày th By.
L
i nguyn kết thúc s 2: “không trùng ngày Chúa nht”

 
27 05 Tr Thứ Ba. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
TH. GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.
Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

 
28 06 Đ Thứ Tư. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
CÁC TH. ANH HÀI, TĐ. Lễ kính.  
1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

 
29 07 Tr Thứ Năm. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

†. Nt. Rosa Nguyễn Thị Huệ (2011)

 
30 08 Tr Thứ Sáu. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE.
Lễ kính. Hc 3,2-6.12-14; Tv 127;  Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
. Nt. Anna Trần Thị Ro (1987)

 
31 09 Tr Thứ Bảy. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.
Kinh chiều I: Lễ Mẹ Thiên Chúa

 
114.864864865135.135135135250