01/12/2023 -

LỊCH DÒNG

223
Lịch Phụng vụ 12/2023

MÙA VỌNG

Chúa nhật Mùa Vọng: Không hát / đọc Kinh Vinh Danh.
Các lễ Kính và Trọng : Hát / đọc Kinh Vinh Danh

GKPV. Kinh Sách: Thánh thi Te Deum.
Mùa vọng: không viếng đàng thánh giá

THÁNG MƯỜI HAI 2023

  • Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho những người khuyết tật: Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm và được các tổ chức từ thiện giúp đỡ, để họ hội nhập tích cực vào đời sống xã hội.
 

DL

ÂL

Màu lễ phục

01

19/10

X

Thứ Sáu đầu tháng.
Đn 7, 2-14; Lc 21,29-33.
†. Nt. Maria Eymad Vũ Thị Thục (2001)


02

20

X

Thứ Bảy đầu tháng.
 Đn 7, 15-27; Lc 21,34-36.
Hoặc lễ về Đức Maria (Tr.).


03

21

Tm

CN I MÙA VỌNG. (Tv I)
Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Tv 79; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37 
 [không cử hành lễ kính thánh PHANXICÔ XAVIÊ, Lm, 
Bổn mạng Cộng Đoàn Rạch Sỏi
†. Nt. Têrêsa Avila Vũ Thị Nguyên (2006)


04

22

Tm

Th Hai. Thánh Gioan Đamas, Lm,Tsht (Tr) (749) .
Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

 

05

23

Tm

Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

06

24

Tm

Thứ Tư. Thánh Nicôla, Gm ở Myre (350)
Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
Th. Giuse Nguyễn Duy Khang, OP, Tg, Tđ. (Đ)
†.Nt.Maria Clotilda Vũ Thị Kim Liên (1983)


07

25

Tr

Thứ m Đầu tháng Thánh Ambrôsiô, Gm, TSHT(397), Lễ nhớ. Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27
Kinh chiều I:  Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Kinh tối: Thứ Bảy
†Maria  Giuse Nguyễn Thị Khấn  (2002)

 

08

26

Tr

Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
St 3,9-15.20;Tv 97, Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

Thánh lễ : Kinh Vinh Danh – Kinh Tin Kính
Kinh tối: Ngày Chúa nhật
* Bổn mạng Tv. Văn Hải
†.Maria Nguyễn Thị Nhiệm (1982) - TH

 

09

27

Tm

Thứ Bảy Đầu tháng
Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.
KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN (Tr),
Tại Sài Gòn: Lễ kính. Tại Nhà thờ Chính Tòa: lễ trọng,
Bài lễ và bài đọc: Lễ cung hiến Đền thờ, trong Phần chung SLRM và Sách Bài đọc.
 Is 56,1.6-7; Hoặc Ep 2,19-22 . Ga 4,19-24.
Thánh lễ : Kinh Vinh Danh

 

10

28

Tm

CN II MÙA VỌNG. (Tv II).
Is 40,1-5.9-11; Tv 84; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8
BM C.đoàn Đăc linh –Komtum (Mẹ Măng Đen)

 

11

29

Tm

Thứ Hai. Thánh Đamasô I, Gh (Tr).
Is 35,1-10; Lc 5,17-26

 

12

30

Tm

Thứ Ba. Đức Mẹ Guadaloupê (Tr).
Is 40,1-10; Mt 18,12-14.
Bổn mạng Cộng đoàn Pro 2

 

13

0111

Đ

Thứ Tư. Th Lucia, Tn, Tđ. (304).  Lễ nhớ.  
Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

 

14

02

Tr

Thứ Năm. Th Gioan Thánh giá, Lm, Tsht (1591) Lễ nhớ.
Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

†.Nt. M. Madalena Đinh Thị Thanh Hồng (1993)

 

15

03

Tm

Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19

16

04

Tm

Thứ Bảy. 
Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
†. Maria Nguyễn Thị Kính (1969) –TH

 

LƯU Ý :Tuần lễ trước Giáng Sinh
* Các điệp ca Tin mừng của Kinh Sáng và Kinh Chiều: riêng
* Chúa nhật III Mùa Vọng trùng với phụng vụ ngày 17/12
          - Thánh lễ : Chúa nhật III Mùa vọng
          -  GKPV:   + Thánh Thi: Phần II Mùa vọng
                            + Ca vịnh và ĐC: CN III Mùa vọng
                            + Các phần còn lại: lấy ở ngày 17.12.
                            + Lời nguyện Kết: CN III Mùa vọng.
                                        (x. “Thống nhất PV và và TN của HD”, tr.7).

 

17

05

Tm

CN III MÙA VỌNG. (Tv III).
Is 61,1-2a.10-11; Tc. Lc 1,46b-48,49-50.53-54;
1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.
Có th trang hoàng nhà th và mc l phc màu hng.

 

18

06

Tm

Thứ Hai. Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24.

19

07

Tm

Thứ Ba. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
Th. Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, OP, Tg, Tđ.;
Th. Đa Minh Bùi Văn Úy, OP, Tg, Tđ,;
Th. Augustinô Nguyễn Văn Mới, OP, gd, Tđ.;
Th. Tôma Nguyễn Văn Đệ, OP, gd, Tđ.;
Th. Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, OP, gd, Tđ. (Đ)
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Ngào (2012)

 

20

08

Tm

Thứ Tư. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
 †. Nt. Anna Nguyễn Thị Suy (Sâm)(1993) - TH

 

21

09

Tm

Thứ Năm. Phêrô Canisiô, Lm, Tsht († 1597). (Tr).
Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

 

22
     

10

Tm

Thứ Sáu. 
1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

 

23

11

Tm

Thứ Bảy. Th Gioan Kêty, Lm,(1473).  (Tr).
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

 

 

 

 

LƯU Ý :
Chúa nhật IV Mùa Vọng trùng với phụng vụ ngày 24/12

          - Thánh lễ : Chúa nhật IV Mùa vọng
          -  GKPV:  ưu tiên cho ngày 24.12, chỉ có Ca vịnh là của tuần IV, còn lại kể cả ĐC cũng phải theo ngày 24/12 (x. “Thống nhất PV và và TN của HD”, tr.7).

 

24

12

Tm

CN IV MÙA VỌNG. (Tv IV).
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Tv 88; Rm 16,25-27;
Lc 1,26-38

 

 

 

 

                        MÙA GIÁNG SINH
- MGS: không viếng ĐTG.
-Tuầ n BNGS: Kinh Mân Côi: Mùa Vui
- Kinh Sách: Thánh thi Te Deum.
- Kinh chiều I: Lễ Giáng Sinh;
Kinh tối: thứ Bảy

Lễ Giáng Sinh:  (Tr)

L Vng: Is 62,1-5; Tv 88; Cv 13,16-17.22-25;

Mt 1,1-25 (hoc 1,18-25).

L Đêm: Is 9,1-6; Tv 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
 

25

13

Tr

Thứ Hai CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. Lễ họ.
L rng đông: Is 62,11-12; Tv 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
L ban ngày : Is 52,7-10; Tv 97; Dt 1,1-6;
Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-5.9-14).
Kinh Chiu II: lễ Giáng Sinh. Kinh ti: Chúa nhật.
†. Nt. Maria Nguyễn Thị Ngắm (1982)
†. Nt. M. Madalena Đào Thị Điểm (2004)

 

26

14

Đ

Thứ Ba. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI.
Lễ kính. 
Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

Kinh ti trong Tun Bát Nht Giáng Sinh: tt c theo hoc ngày Chúa nht hoc ngày th By. Li nguyn kết thúc s 2: “không trùng ngày Chúa nht” (x. Liturgia horarum, I, tr. 339 và 537).

 

27

15

Tr

Thứ Tư. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
TH. GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.

Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
Kinh chiều: Tuần Bát nhật GS

 

28

16

Đ

Thứ Năm. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
CÁC TH. ANH HÀI,
. Lễ kính.  
1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

Kinh chiều: Tuần Bát nhật GS
†. Nt. Anna Nguyễn Thị Nhiệm (2022) Giỗ Giáp Năm.

 

29

17

Tr

Thứ Sáu. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
Kinh chiều: Tuần Bát nhật GS
†. Nt. Rosa Nguyễn Thị Huệ (2011)

 

30

18

Tr

Thứ Bảy. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS.
1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

†. Nt. Anna Trần Thị Ro (1987)

 

31

19

Tr

CHÚA NHẬT NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.
St 15,1-6;21,1-3; Tv 104; Hr 11,8.11-12.17-19
Lc 2,22-40 (hoặc 22,39-40)
Kinh chiều I: Lễ Mẹ Thiên Chúa.
Kinh tối: Thứ bảy

 
114.864864865135.135135135250