02/06/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

507
Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - B

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

Tiệc chiên giây phút cuối đời,

Chúa cầm rượu bánh, truyền lời tụng ca.

Đây Mình Máu Chúa nuôi ta,

Hiện diện, nâng đỡ cùng là ủi an.

Trở nên như của ăn đàng,

Bổ sức cho kẻ gian nan kiếp này.

Ai năng rước Chúa mỗi ngày,

Đời vui hạnh phúc, phúc thay cuộc đời.

MG.Ngọc Nữ
114.864864865135.135135135250