30/09/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

987
Lễ Thánh Têrêsa - yêu thích sự bé nhỏ

Ngày 01/10 Lễ THERESA Hài Đồng

Mt 18,1-5

(Mc 9,33-37 ; Lc 9,46-48)

Nghịch lý Theresa.

 

(1) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Chúa Giêsu rằng : "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?" (2) Chúa Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông (3) và bảo : "Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. (5) "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.

Anh em hãy nhớ điều này
Chớ đừng để lấm đôi tay tốt lành
Chớ khinh phận kẻ mong manh
Cho dù là ý hay thành lời trao.

Lòng thơ trong trắng vì sao
Ai nên như trẻ đỉnh cao Nước Trời.

 
114.864864865135.135135135250