25/01/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

456
Chúa Nhật III thường niên A - (thơ)
Đến vùng Ca-phac-na-um
Miền đất dân ngoại lùm xùm tối tăm.
Ứng nghiệm lời sấm bao năm.
Giêsu ánh sáng viếng thăm gian trần.
Chúa đi loan báo Tin Mừng
Mời gọi sám hối canh tân cuộc đời.
Khẩn nài Ánh Sáng trùng khơi
Chiếu soi hết mọi nẻo đời chúng con.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250