16/10/2021 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

66
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 TN - B (Sr Thùy Dung)

Chú Giacôbê và Gioan kính mến,

Bà c ca các chú đâu mà li đ hai chú t ý xin được ngi «mt bên hu, mt bên t» ca Thy? Matthêu nói bà c dn hai chú đến xin, có l mun gim nh « ti » ca các chú nên đ li cho bà m, còn trong Mc thì các chú t đi xin, làm vy không ngi vi các anh em khác sao? Đc Tin Mng con mc cười hai chú nhưng li rt phc vì các chú can đm và chân thành, mun gì xin ny, nghĩ gì nói đó và chng s d ngh. Sng thng thn cũng d chu! Các chú đi theo Thy bao lâu ri? Có l cũng hơn hai năm theo cách tính ca Gioan, vy các chú hc được gì và biết gì v Thy? Đã nhiu ln Thy gi nhóm Mười Hai ra riêng đ giáo hun, đ tâm s, và mc khi cho biết Ngài là ai. Có l các chú cũng trong tâm thc ca người ch mong Đng Messia theo quan nim người s gii phóng dân tc các chú khi ách ngoi bang và tái lp quc gia. Người s thiết lp hòa bình trên toàn thiên h, Ngài sp khôi phc vương quc Israel trn thế và như vy Thy s làm hoàng đế, đng nghip là các qun chúa ; còn hai chú mun có ch cao hơn, tt hơn, nên «đt hàng» trước và như vy cn phi đt ngay ko chc «đi thân vương» vào tay người khác. Nhưng các chú xin «ngi bên hu và bên t khi Thy được vinh quang» là gì? Xin đưc ngi vi Thy trong vinh quang trong vương quc tương lai, khi đó Thy hn s ng trên ngai trong tư cách là thm phán cánh chung, hoc Đng Messia ch ta ba tic thiên sai. Ch bên phi ch ta là quan trng nht, sau đó bên trái, vy hai ch quan trng nht hai chú xin mt, các ch «kém ngon» dành cho ai?

Đã hai ln Thy loan báo cuc thương khó, s phi đau kh và chết, các chú không nghe và không quan tâm sao ? Các đ đ vn mt kiu bn tâm đó là tìm mt ví trí có uy thế và thành công cho bn thân (Mc 9, 33-34 ; 10, 35-40). Các chú liên kết tt c các s kin li đ hiu được ý nghĩa và tm quan trng giáo hun ca Thy. Li Thy nói và vic Ngài làm din t trong chính cuc đi ca Ngài, Nhng ai mun theo Thy thì phi hip thông trn vn, nếu vy thì không th loi tr chuyến đi ca Ngài lên Giêsuralem đ chu thương khó và chết.

Thy hi các chú có ung được «chén» ca Thy không? Đó là tượng trưng cho đau kh, mt s đon Cu Ước ni kết vi «chén» thnh n và hình pht ca Thiên Chúa (x. Tv 74,9 ; Is 51,17…). Hình nh phép ra cũng gi lên hình nh nước : người chu phép ra ngp trong nước, các cuc phá hy, (x. Tv 41, 7 ; 68, 2.15…), điu đó nói lên s ngp lt, bao trùm. Khi ám ch đến cuc thương khó ca Thy, Mc dùng hai hình nh «chén» và «phép rửa». Các chú có dám ngp ln trong nước, chu đau kh, chết, chôn trong m vi Thy đ cùng được sng li và hưởng vinh quang không?
 

Thy không t chi nhng khát vng ca con người, bi còn khát vng là còn mun vươn lên, còn mun xây dng, nhưng Thy ch mun hi xem các v có hiu điu mình xin, có xin vi mc tiêu đúng đn và có đáp ng được điu kiên ca Thy không mà thôi. Các chú không nói mc đích ca mình xin «ngi bên hu và bên t», nhưng Thy hiu ý và nói người đi mun có quyn thế đ «dùng uy mà thng tr dân…Ly quyn mà cai qun», nhưng đó là người đi, còn người môn đ thì «ai mun làm ln thì phi làm người phc v và làm đy t mi người». Đây là no đường duy nht đưa ti uy tín và s cao c thc. Phc v là tiêu chun duy nht giúp đánh giá s cao c và thành công đích thc. Ai là người tôi t mi người là phc v nhm mưu ích cho người khác, vi trn tâm hn, sc lc, kh năng và mng sng. Câu tr li không ch riêng cho các chú mà cho tt c nhng ai mun làm môn đ, người môn đ ca Thy không được chn người phc v theo mi thin cm ca mình mà là phc v mi người, bi qua đó là phc v chính Chúa.

Cm ơn các chú đã cho con cơ hi đ t suy nghĩ v mình, con cũng quan tâm đến danh giá, đến s thành công cho chính mình và ly mình làm trung tâm. Nhng khát vng ca chúng ta là chính đáng, nhưng ch được ân thưởng và được chúc lành khi ghép vào trong chương trình ca Chúa và giáo hun ca Ngài. S đi lp «làm đu» và «làm đy t» đòi hi s hoán ci trn vn. Các chú và con cn s hoán ci trn vn, cn theo Thy trên con đường Ngài đi và sng như Ngài sng. Điu này khó, nhưng mi ngày, mi gi khc, chúng ta xin Thy tr giúp đ không phi kéo lê cuc đi, nhưng hăng say phc v, sáng kiến trong công vic và dâng hiến trong hân hoan vì thy đi mình có ý nghĩa!

Kính chào,

Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.


 
114.864864865135.135135135250