23/07/2021 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

136
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVII TN - B (Sr Thùy Dung)
 
Hoang đa, ngày…tháng…năm…

Thy kính mến,

Con thy hơi l vic Thy làm hôm nay : trước kia các kinh sư, Pharisêu và nhng người chng đi thường tìm cách "th Người," hôm nay sao Thy cũng li «th» các đ đ vy ? Dĩ nhiên Thy biết mình làm gì, còn các ông không biết, không hiu, sao Thy không nói thng là s làm phép l nuôi dân chúng, và chuyn đó tht d vi Thy, đng này Thy li hi Philiphê: "Ta mua đâu ra bánh cho h ăn đây." Đám đông hơn năm ngàn người, Thy li dn mi người vào sa mc, mà sa mc làm gì có hàng quán mà mua bánh ăn? Gioan nói Thy làm vy là đ "th ông" (ông Philiphê). Trong biến c Xut Hành, Thiên Chúa cũng th dân Ngài vì biến c đó như du ch Thiên Chúa và nuôi dân, mà cũng là nhng th thách (x. Đnl 4, 34). Vy vic nuôi đám đông hôm nay va là du ch cho thy Thy làm li hành đng Đc Chúa nuôi dân, nhưng cũng là mt th thách v đc tin.

Trong Tin Mng Nht Lãm thì các môn đ nhc Thy là đám đông không có gì ăn, còn Gioan thì chính Thy nhc các môn đ v vic mua bánh. Nhưng mua đâu và kiếm đâu ra tin? Nếu Thy hi con, con cũng tr li y chang Philiphê: "Có mua đến hai trăm quan tin cũng chng đ cho mi người mt chút." Hai trăm quan tin là hai trăm ngày làm công nhưng cũng chng thm vào đâu, vì s người quá đông. Vy đó, con người bt lc, tin thì không có, khi sai đi rao ging Thy nói không mang tin, không mang bao b, không d tr, nếu không có ca đ dành và nơi chn là hoang đa thì ly đâu ra tin và tìm đâu ra bánh? Ch còn mt cách duy nht "phó thác cho Thy." Thy có th làm mt mình vì đ quyn năng làm điu đó, tuy nhiên, đó không phi là ý Thy, bi Thy mun các môn đ đi cùng cũng chu trách nhim chung, và nht là khi không còn Thy thì đó là công vic ca các ông, va phi chu trách nhim, va phi tìm phương án gii quyết các vn đ khó khăn li phi va tin tưởng tuyt đi vào Thy. S v ca người môn đ luôn có th thách là vy!

Sau khi thy con người bt lc không li thoát Thy mi truyn lnh: "C bo người ta ngi xung." Ngi xung làm gì? Ngh ngơi chút cho khe ri ly sc v làng chăng? Điu làm con ngc nhiên đó là dù trong điu kin không th, các môn đ hoàn toàn làm theo li Thy ch dn. Các ông cho đám đông ngi xung, chia s cho nhau có hai con cá và năm chiếc bánh, càng chia càng còn, càng phân phát càng sinh ra nhiu hơn! Trong sa mc, dân Chúa ch được s dng manna cn thiết, còn hôm nay dân chúng được ăn tha thích và còn dư tha thu li được mười hai thúng. Thy còn cao trng hơn Môsê và hơn c Êlia; Thy là đích đim nim mong ch ca Israel. S kỳ l này không thy các môn đ phn ng, không thy ai nói li gì, phi chăng trước quyn năng Thiên Chúa, con người không th tìm và hiu được, ch đ cho s vic đó đi vào, thm dn và giác ng sau này!

Thy làm phép l, con nghĩ không ch ch bánh và cá c hóa ra, c ăn, c phân phát mà không hết, nhưng phép l ln nht là lòng tin, các môn đ hoàn toàn tin tưởng nơi Thy, Thy truyn sao các ông làm vy, vì TIN là phép l ln nht có th làm được mi s. Nếu ch có lòng tin bng ht ci thì đã chuyn di được núi non, thì vic làm cho bánh hóa ra t nhng th đã có thì chng có gì là quá l lùng. Đc tin tht kì diu, nhưng đó li là thách đ cho các môn đ và chính con, phi chăng ch cn nghe nói và làm theo thì mi s xy ra đúng như li truyn? Nếu không xy ra thì sao? Qu tht đc tin cũng gp th thách và nghi ng!

Điu l lùng nht là đc tin Thy ban cho chúng con ; cho đến gi con cũng chng biết đnh nghĩa đc tin như thế nào, Giáo Lý Hi Thánh Công Giáo dy, đc tin là nhân đc đi thn, do Chúa ban, con người không th t to, như vy nếu do Chúa ban sao con phi tin, và nếu con không tin là vì Chúa không ban?

T chuyn phép l hóa bánh con li nói sang chuyn « đc tin », phi chăng con đang đi "ngoài lề" Vic Thy làm hôm nay va nhm bày t quyn năng Thiên Chúa và cũng là thi khc cho các thính gi phi quyết đnh tin vào Thy. Chương sáu trong Gioan là chương tng hp các s v ca Thy ti Galilê, là mt trong nhng mc khi sâu sc nht v Thy và cho thy cách rõ nét nht chn la tin mà con người phi thc hin. Sau khi thy phép l, người đương thi ch quan tâm đến bánh mà không quan tâm đến Đng ban bánh, ch theo lược đ riêng ca h mà không theo s ch dn ca Thy đ đưa đến đc tin. Ch trong đc tin mi đc được du ch này!

Dân chúng đi theo rt đông đ được cha lành, được ăn ung, nhưng sau đó ch còn li nhóm Mười Hai. Cm ơn Thy đã ban bánh và tr thành lương thc cho mi người! Xin cho con biết li vi Thy không ch khi nhn được phúc lành vt cht, mà biết li và theo Thy trong mi hoàn cnh và đi đến cùng. Xin cho con cũng không được quy đnh điu Thy phi ban, không được cư x như dân khi mun tôn Thy làm vua ch đ có lương thc, nhưng Thy biết rõ điu gì tt cho chúng con. Vậy xin cho con ch có hai thái đ : ci m và tin tưởng. Amen.

Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.


 
114.864864865135.135135135250