22/02/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

726
Thứ Ba tuần I Mùa Chay (thơ)
Khi xưa chính Chúa Kitô
Dạy truyền cho các môn đồ nguyện xin:

“Xin danh Cha mãi quang vinh
Ý Cha tỏ hiện trời xinh đất hiền
Của ăn no đủ liền liền
Thứ tha mau mắn thường xuyên hằng ngày.
Xin Cha gìn giữ con đây
Khỏi sa cám dỗ, thắng ngay ác thù.”

* * *
Lời kinh mãi vọng thiên thu
Dâng Cha trọn cả tâm tu chân thành.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250