25/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

726
Thứ Ba tuần VII Phục Sinh

Thứ Ba tuần VII Phục Sinh

Ga 17,1-11a

Lời cầu nguyện cùng Chúa Cha

….

 

 (1) Nói thế xong, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng : "Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha, (2) Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. (3) Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Ðấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.

(4) Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.(5) Vậy lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. (6) Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. (7) Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, (8) vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

(9) Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho  con, bởi vì họ thuộc về Cha. (10) Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. (11) Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.

SUY NIỆM

Ngày hôm qua, chúng ta đã được nghe Thánh Gioan thuật lại những lời cáo biệt của Chúa Giêsu nói với các tông đồ. Hôm nay chúng ta được nghe tiếp tục những lời cáo biệt ấy, nhưng với tâm tình cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha, trước khi hoàn tất sứ mạng.

Chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, những lời cuối của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ, cốt làm sao cuối cùng các ông nhận ra Ngài là Thiên Chúa, nhận ra Ngài nên một với Chúa Cha. Còn trong những lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu hôm nay, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha thật nhiều về các tông đồ, về những ai có liên quan đến họ, về sứ mạng của Ngài đã đến lúc hoàn tất, và khao khát của Ngài.

Qua những lời cáo biệt này, chúng ta cũng nhận thấy rất rõ vai trò và sứ vụ của Chúa Giêsu. Một đàng, Ngài liên kết mật thiết với Chúa Cha, Ngài hết sức để chu toàn thánh ý của Chúa Cha. Nhưng đàng khác Ngài lại thao thức về các tông đồ, về người tiếp nối sứ mạng của Ngài và những người liên quan tới họ.

Chúa Giêsu thật sự là Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Với con người, Ngài muốn cho họ nhận biết Thiên Chúa và xác tín vào Thiên Chúa. Với Chúa Cha, Ngài đã làm tất cả để tôn vinh danh Cha. Ngài đã muốn cho mọi người nhận biết và tôn vinh danh Cha như Ngài. Ngài cũng muốn cho họ tin vào Cha và đi vào sự sống đời đời cùng với Ngài.

Như vậy, để chu toàn sứ mạng Chúa trao, chúng ta là những tông đồ của Chúa, chúng ta cũng cần học theo Chúa Giêsu, thể hiện trọn vẹn cuộc sống với hai chiều kích. Trước tiên là liên kết mật thiết với Thiên Chúa, trong mọi sự phải quy hướng về Chúa, trong mọi công việc sứ vụ phải tôn vinh Chúa và phải làm cho Chúa được vinh danh. Sau đó, có tương quan với người cùng trách nhiệm, cùng chu toàn sứ mạng của người tông đồ, cùng làm cho mọi người nhận biết danh Cha.

Trong “hồn người tông đồ” phải là chính sự chỉ dẫn tối cao của Chúa. Chúa là trên hết. Trong “hồn người tông đồ” cũng phải là sứ vụ, là đích điểm trong tương quan nhân loại và khát khao cho công trình cứu rỗi của Chúa được thực hiện.

Lạy Chúa,

Con cũng đi theo Chúa trong hành trình làm tông đồ, nhưng con lại ngại những giờ phút cầu nguyện tha thiết với Chúa. Con cũng ngại tâm sự và thưa với Chúa về những công việc, về khao khát, về khó khăn của con. Con chưa ý thức về việc làm vinh danh Chúa, mà nhiều khi con chỉ tìm vinh danh cho mình.

 

Lạy Chúa,

Con cũng đi theo Chúa trong hành trình làm tông đồ,nhưng con lại ngại gieo rắc tương quan, ngại cộng tác với các thành phần khác trong Giáo hội. Con đi theo Chúa trong hành trình làm tông đồ, nhưng con ít khi mở lòng ra cho mọi người con gặp gỡ.

 

Lạy Chúa,

Xin nâng đỡ bước chân tông đồ của con. Xin cho con sức mạnh của Chúa, để con chu toàn điều Chúa muốn cho con và cho sứ mạng của con. Amen.

114.864864865135.135135135250