27/09/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

943
Thứ Ba tuần XXVI thường niên (thơ)

Thầy lên Giêrusalem
Dân làng tệ bạc chẳng thèm tiếp đưa
Hai tông đồ quý trình thưa
Xin sai lửa xuống lệnh thừa, lửa thiêu.
Chúa quay lại mắng trò yêu
Rồi cùng họ đổi hướng chiều nơi nao
***
Thuận Thiên Ý khó làm sao
Cho con theo Chúa, nẻo nào Chúa đi.

Bé Con Têrêsa

114.864864865135.135135135250