05/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

561
Thứ Bảy tuần IX thường niên (thơ)
Dâng kinh, dâng của, dâng lòng...
Cái nào quý trọng nhất trong các điều?
Các kinh dâng đọc sớm chiều,
Hay là của cải thật nhiều từng lô?
Lời kinh sang sảng, bô bô,
Tiền tài vật chất cơ hồ như non?
Chúa cần một tấm lòng son,
Mấy đồng xu nhỏ cỏn con mà nhiều!
* * *
Dâng gì cũng bởi tình yêu,
Chúa luôn vui nhận mọi điều ta dâng.
Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250