05/06/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

888
Thứ Hai tuần IX thường niên.

THỨ  HAI  TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12,1-12
 

Lời Chúa: “Đến mùa ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. (Mc 12, 2)

Hạnh tíchKhi đi giảng thuyết, Thánh Đa Minh cũng gặp rất nhiều chống đối, cha thường chọn đi giảng ở Carcassone vì Cha nói: “Ở Toulouse tôi thường gặp nhiều người ca tụng còn ở Carcassone mọi người chống lại tôi.” Vì ở đó đối phương sỉ nhục cha đủ cách như nhổ nước miếng, ném bùn, nhét rơm, chế diễu. (Sách Thánh phụ Đa Minh, xuất bản năm 1971, Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu Tam Hiệp Biên Hòa, trang 65)

Suy niệm: Khi đọc lại Kinh Thánh và tiểu sử của các thánh, chúng ta thường thấy chính Đức Giêsu cùng các môn đệ gặp biết bao chống đối khi giữ lòng trung tín với Thiên Chúa. Như các đầy tớ được sai đến vườn nho bị các tá điền đánh đập hành hạ và giết chết. Chúa Giêsu, các môn đệ, các thánh và tất cả những ai tin vào Thiên Chúa cũng gặp bách hại.

Noi gương cha Thánh Đa Minh, chúng ta cũng biết học nơi người, vui vẻ chấp nhận những chống đối, can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng dẫu bị sỉ nhục, trung thành như các đầy tớ được sai đi vào vườn nho.

Ý lực sống trong ngày:  Lạy Chúa, con xin dâng ngày hôm nay với những hy sinh và lời cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, nhất là những nhà truyền giáo ở nơi đang gặp nhiều khó khăn chống đối và bách hạị. Amen.

Chuyện đời như mớ bòng bong,
Việc mình không gỡ, ai hòng gỡ cho.
[1]
Dụ ngôn người thợ vườn nho,
Chúa dùng răn dạy người lo Nước Trời.
Lời đầy ám chỉ, gọi mời,
Giúp cho thức tỉnh cuộc đời tội nhân.
Ai nghe Lời Chúa ân cần,
Vững tin vào Chúa thế trần nhạt phai.
Đừng có lòng cứng dạ chai,
Biện minh, che mắt, bịt tai, hại mình.
Khôn ngoan cải đổi hoàn sinh,
Thực thi Lời Chúa phúc vinh thiên đàng.

[1] Xuân Văn, Sứ điệp tình thương, Nxb Thuận Hóa, 1998, câu 6048-6049, tr. 248.
114.864864865135.135135135250