28/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

554
Thứ Hai tuần XIII thường niên (thơ)


Thưa THẦY con muốn xin theo
THẦY rằng hãy nhớ một điều này thôi
Làm người môn đệ giữa đời
Ghi tâm khắc cốt nhớ lời: ba không
Không nhà, không chỗ, thong dong
Nghĩa ân không nặng – mặc lòng Chúa lo.
***
Con nay đã bước xuống đò,
Đời con có Chúa THẦY – trò thâm sâu.


Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250