17/10/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

529
Thứ Hai tuần XXIX thường niên (thơ)
Anh em hãy biết coi chừng
Phải giữ mình đừng, mọi thứ gian tham
Đầy dư của ải mình làm
Nhưng mà mạng sống chẳng kham một giờ.
Chúa sẽ đến, thật bất ngờ
Thế thì của cải vô bờ về đâu?
Hãy lo thu tích làm giàu
Trước tôn nhan Chúa, ngày sau Nước Trời.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250