26/09/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

872
Thứ Hai tuần XXVI thường niên

Thứ Hai tuần XXVI Thường Niên

Lc 9,46-50

(Mt 18,1-5 ;Mc 9,33-40)

Chúa biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng...

 

(46) Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. (47) Chúa Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng, Người liền đem một trẻ nhỏ đặt bên cạnh mình (48) và nói với các ông: "Ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy. Thật vậy ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất".

 (49) Ông Gioan lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con". (50) Chúa Giêsu bảo ông: "Ðừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống chúng ta là ủng hội chúng ta!".

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay thánh Luca thuật lại việc các môn đệ “suy nghĩ và tự hỏi xem ai là người lớn nhất”. “Chúa Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng” Ngài liền ứng dụng ngay một tình huống cụ thể để dạy dỗ các ông.

Quả thật, ngày nay người ta nói nhiều về tình trạng xuống cấp của đời sống tâm linh. Sự xuống cấp ấy phần lớn do “tục hóa” và do “thuyết tương đối hóa” về các giá trị đạo đức trong đời sống. Thiết nghĩ một trong những lí do đưa đến tình trạng này là do người ta không ý thức và xem nhẹ nguyên lý nền tảng: “Chúa biết tất cả mọi sự” và “Chúa biết rõ mọi điều chúng ta suy nghĩ trong lòng”.

Ý thức sự hiện diện của Chúa và ý thức Chúa biết hết mọi sự ngay cả khi chúng ta mới suy nghĩ trong lòng, sẽ giúp mỗi người chúng ta sống thánh thiện đẹp lòng Chúa hơn. Tác giả Thánh Vịnh 139 đã dạy chúng ta ý thức hơn về sự thấu tỏ của Chúa khi viết :

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,

biết cả khi con đứng con ngồi. 
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,

đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, 
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, 
thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết

...

Ði mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, 
lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan ?

Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, 
nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.

Thánh Augustino đã cảm nghiệm sâu sắc lời thánh vịnh trên đây. Ngài thưa lên với Chúa: Lạy Chúa, lương tâm con người có như vực thẳm cũng phơi trần trước nhan Chúa, nên trong con có gì giấu ẩn được, dù con chẳng xưng ra cùng Chúa? Con đã che Chúa khuất mắt con, chứ đâu che được con khuất mắt Chúa”. Tư tưởng của Thánh Augustino thật đúng. Nhân loại chúng ta thường suy nghĩ, thường làm những điều sai quấy là do chúng ta đã che Chúa khuất mắt chúng ta, rồi tưởng rằng chúng ta đã được che khuất khỏi mắt Chúa. Rồi cứ mặc tình làm những điều sai trái mà không áy náy, không nghĩ suy.

Nếu chúng ta ý thức Chúa biết tất cả, Chúa biết hết mọi điều chúng ta suy nghĩ trong lòng thì thế giới này chắc hẳn sẽ khác, cuộc sống chúng ta sẽ khác. Chúng ta không còn bận tâm đến chuyện ai là người lớn nhất, chúng ta không còn tranh giành quyền lợi, địa vị. Mỗi người chúng ta hãy đặt câu hỏi cho riêng mình, chúng ta phục vụ vì Chúa hay phục vụ vì ai ? Chúng ta có luôn ý thức Chúa biết tất cả mọi sự, Chúa biết điều chúng ta suy nghĩ trong lòng không?.

 Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện với Thánh Augustino :

Lạy Chúa, Chúa biết con, xin cho con biết Chúa ;

 xin cho con biết Chúa như con được Chúa biết.

Lạy Chúa là sức mạnh tâm hồn con,

xin ngự vào và uốn nắn tâm hồn con cho hợp với Chúa,

để nó thành sở hữu của Chúa, không còn một vết nhơ hay nếp nhăn nào.

Đó là niềm hy vọng của con và cũng là lý do để con thốt ra những lời này...

Lạy Chúa, con là người thế nào thì Chúa đã thấu tỏ...

Lời con xưng ra đây không phải là lời hay tiếng của thể xác,

nhưng là lời của linh hồn, là tiếng kêu của tâm trí mà Chúa nghe thấu...

Lạy Chúa, chính Chúa là Đấng xét xử con.

Vậy con xin xưng ra điều con biết về con,

và cũng xin xưng ra cả điều con không biết về con.

Vì điều con biết về con, con chỉ biết được nhờ Chúa soi sáng mà thôi ;

còn điều con không biết về con,

thì con vẫn chẳng biết cho đến khi sự tối tăm của con

 trở thành ánh sáng chính ngọ trước nhan thánh Chúa.

Amen.

114.864864865135.135135135250