07/07/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

740
Thứ Tư tuần XIV thường niên (thơ)

Chúa truyền gọi nhóm mười hai
Ban quyền chữa bệnh, trừ bài quỷ ma
Rồi Ngài nghiêm túc dặn là
Mau tìm chiên lạc của nhà Ích-diên
Điều cần loan báo trước tiên
Nước Trời gần đến mau truyền giảng ngay.
***
Đây Lời Chúa dạy hôm nay,
Hãy mau đón lấy quyết ngay thực hành.


Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250