30/03/2018 -

Thỉnh Sinh

538
ĐỨC GIÊ-SU và những lần cám dỗ

ĐỨC GIÊ-SU và những lần cám dỗ

Chúng ta loan báo một Đức Giê-su chiến thắng. Người chiến thắng, không phải chỉ một lần. Quả vậy, cuộc chiến thắng lần thứ nhất bao hàm những cơn cám dỗ đến từ phía ma quỷ; còn lần thứ hai bao hàm những cơn cám dỗ đến từ phía con người.

Thật thế, những gì liên quan tới Chúa Giê-su, Chúa chúng ta thường diễn ra hai lần. Hai lần người chịu cám dỗ: một lần trong hoang địa, trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã chấp nhận ý Cha, để chịu ma quỷ cám dỗ. Và một lần lúc Người đang bị treo trên thập giá, con người đã cám dỗ Chúa “hãy xuống khỏi thập giá”. Hai lần Ngài chịu cám dỗ nhưng cả hai lần Ngài đều chiến thắng.

Trong lần cám dỗ thứ nhất, ma quỷ đã cám dỗ Chúa về ba hình thức: về nhu cầu thể lí, về sự chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa và về con đường danh vọng. Lần cám dỗ thứ hai, con người đã cám dỗ Chúa cũng về ba hình thức: nhục mạ, chế giễu và nói lời khinh miệt “hãy tự cứu lấy mình đi”,“hãy xuống khỏi thập giá”, “ông đã cứu được người khác… thì hãy cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa”. Lần cám dỗ này đến từ đám đông, những người lúc trước đã từng nghe Ngài giảng dạy trong đền thờ; những người lãnh đạo lúc bấy giờ: thượng tế, kinh sư, kì mục… và cả tên cướp đang bị treo trên thập giá cùng với Ngài.

Trong cả hai lần cám dỗ, Chúa Giê-su đã chiến thắng, vì Ngài đã trung thành với ý muốn của Cha, đã luôn phó thác trong sự sắp đặt của Cha. Lần cám dỗ thứ nhất ma quỷ hướng đến nhu cầu cần thiết nhất cho sự sống “Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi” (Mt 4,3). Với quyền năng Thiên Chúa, Ngài có thể thực hiện được điều này nhưng Ngài không thể hiện, đơn giản vì Ngài không chiều theo ma quỷ, Ngài đã lên tiếng  nói:  “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.

Thật vậy, khi ma quỷ không thể cám dỗ Chúa về nhu cầu thể lí, nó liền cám dỗ Chúa về con đường nói lời thiên sứ: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá…”  nhưng lần cám dỗ này ma quỷ vẫn thua, mặc dầu thua nhưng ma quỷ vẫn cố tìm cách nghĩ ra mưu kế khác, lần này ma quỷ cám dỗ Chúa bằng quyền lực, danh vọng, ma quỷ  nói: “Tôi sẽ cho ông tất cả các nước trên thế giới… nếu ông sấp mình bái lạy tôi” (Mt 4,9). Một lời đề nghị nho nhỏ của ma quỷ cũng không làm Chúa thay đổi… và Chúa đã nói: “Sa tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ lạy một mình Người mà thôi” (Mt 4,16). Khi biết mình không thể cám dỗ được Đức Giê-su, ma quỷ liền bỏ Người mà đi… và có các thiên sứ tiến đến hầu hạ Người.

Còn đối với lần cám dỗ thứ hai, Ngài phải chịu một sức ép lớn hoàn toàn đến từ phía con người. Con người đã cám dỗ và thách thức Chúa: “Hãy xuống khỏi thập giá”. Nhiều người đi qua, đi lại đã không ngừng nhục mạ Người bằng tiếng hô: “Ông đã cứu được người khác thì hãy tự cứu lấy mình đi”. Lần cám dỗ thứ hai này cực kì kinh khủng, Ngài đã bị con người nhục mạ, chế giễu, sỉ vả… cùng những sự thách thức về uy quyền của chính Thiên Chúa, thế nhưng lần cám dỗ này, Chúa Giê-su đã thinh lặng không nói lời nào, và Ngài đã chiến thắng.

Như thế, cả hai lần cám dỗ Chúa Giê-su đã hoàn toàn chiến thắng, bởi vì Ngài đã buông trọn đời mình trong tay Cha, Ngài tin vào Cha, tin vào ý muốn của Cha. … Có thể nói sự tín thác trọn vẹn của Chúa Giê-su vào Cha là bài học quý giá nhất cho con người noi theo.

Maria Kim Phượng

114.864864865135.135135135250