15/11/2020 -

Thơ

81
117 Vị Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam
                                          
Kính mừng các Thánh Việt Nam,
Hy sinh cuộc sống dương phàm ra đi,
Thánh Hoan thánh Hưởng thánh Huy,
Thánh Trung thánh Dũng thánh Tùy thánh Vinh.
Thánh Cao thánh Thể thánh Minh,
Thánh Y thánh Đạt thánh Bình thánh Khoa.
Thánh Khang thánh Thịnh thánh Hòa.
Thánh Lưu,Tả, Mỹ cùng là thánh Trông.
Thánh Tân thánh Mão thánh Thuông,
Thánh Uy thánh Thiện thánh Bường thánh Tuân.
Thánh Nghi thánh Trạch thánh Ngân,
Thánh Ven thánh Bắc thánh Thuần thánh Dương.
Thánh ba vị : Điểm,Gẫm,Tường,
Thánh Khâm thánh Nguyễn thánh Đường thánh Khuông.
Thánh Xuyên thánh Yến thánh Hương,
Thánh Nam thánh Cẩm thánh Tường thánh Viên.
Thánh An thánh Lộc thánh Xuyên,
Thánh tên : Dũng, Đạt thánh Hiền thánh Côn.
Thánh Ninh thánh Cảnh thánh Ngôn,
Thánh danh : Hiếu, Truật thánh Cần thánh Hanh.
Thánh Hy thánh Phụng thánh Thanh,
Thánh là Triệu, Mỹ thánh Thành thánh Vân.
Thánh tên Túc,Tự thánh Tuân,
Thánh Gia thánh Tước thánh Tuần thánh Kinh.
Thánh Liêm thánh Thể thánh Minh,
Thánh Đông thánh Tự thánh Quỳnh thánh Khoan.
Thánh là Đích,Đệ thánh Loan,
Thánh tên: Quý,Vĩnh ,thánh Phan thánh Hiền.
Thánh là Đậu,Toái thánh Xuyên,
Thánh danh : Thế, Mậu, Chiêu, Uyên Thánh Thìn.
Thánh Du, Khương, Duệ quyết tin,
Thánh Mầu,Thi,Tịnh,Đương nhìn hướng đi. 
Thánh Đông Thánh Toán thánh Nhì,
Thánh danh : Lựu, Dụ thánh Hy trọn niềm.
Thánh Hy thánh Hạnh thánh Liêm,
Thánh Thơ thánh Mới triều thiên rạng ngời.
Kính xin các thánh trên Trời,
Cầu bầu cùng Chúa cho người cõi dương,
Giúp con vững bước trên đường,
Hy sinh can đảm noi gương các Ngài.
                                         

Hoàn Vũ
114.864864865135.135135135250