22/07/2020 -

Thơ

208
25 năm hồng ân
 
Hai mươi lăm năm biển thẳm hồng ân,
Hai mươi lăm năm thứ tha nhiều.
Chúa thương chọn gọi,
Chúa thương chọn gọi,  
Ôi cao siêu nhiệm mầu.

Hai mươi lăm năm cảm hiểu tình thương,
Hai mươi lăm năm phúc miên trường.
Chúa thương phận mọn,
Chúa thương phận mọn,
Con đây nương tựa Ngài.

Tạ ơn Thiên Chúa, bao nhiêu, bao nhiêu cho đủ người ơi!
Thì con vẫn mãi hiến dâng xác thân linh hồn con đây.
Tình con báo đáp bấy nhiêu, bấy nhiêu ôi chẳng xứng hồng ân.
Chỉ xin Chúa thương, mãi thương, đỡ nâng giúp con trung thành suốt đời.

Hai mươi lăm năm lửa nổi bừng lên,
Hai mươi lăm năm tiến vững bền.
Chúa thêm động lực,
Chúa thêm động lực,
Dấn thân trên đường dài.

Hai mươi lăm năm mở ngỏ ngày mai,
Hai mươi lăm năm bước đi hoài.
Chúa cho hạnh lộc,
Chúa cho hạnh lộc,
Ôi tương lai đẹp màu.

Tạ ơn Thiên Chúa, bao nhiêu, bao nhiêu cho đủ người ơi!
Thì con vẫn mãi hiến dâng xác thân linh hồn con đây.
Tình con báo đáp bấy nhiêu, bấy nhiêu ôi chẳng xứng hồng ân.
Chỉ xin Chúa thương, mãi thương, đỡ nâng giúp con trung thành suốt đời.

Hai mươi lăm năm lảo đảo gian nan,
hai mươi lăm năm dẫu hoang đàng.
Chúa thương chỉ dạy,
Chúa thương chỉ dạy,
Khi con toan bội thề.

Hai mươi lăm năm chẳng đủ dài lâu,
hai mươi lăm năm tóc phai màu.
Chúa luôn ở cạnh,
Chúa luôn ở cạnh,
Khi mai sau về già.

Tạ ơn Thiên Chúa, bao nhiêu, bao nhiêu cho đủ người ơi!
Thì con vẫn mãi hiến dâng xác thân linh hồn con đây.
Tình con báo đáp bấy nhiêu, bấy nhiêu ôi chẳng xứng hồng ân.
Chỉ xin Chúa thương, mãi thương, đỡ nâng giúp con trung thành suốt đời.

 
114.864864865135.135135135250