01/11/2022 -

Thơ

97
Cùng các Thánh thực thi Tám Mối Phúc

Hiến chương ban bố gọi mời,
Người ơi mau đến Nước Trời hưởng vinh.
Hào quang chói tỏa Thiên Đình
Chư thần, các Thánh lung linh nhiệm mầu
Thánh nhân – những người KHỔ SẦU
Thực thi mối phúc theo hầu Chúa luôn.
HIỀN LÀNH, NGHÈO KHÓ ngàn muôn
Thưởng công “Đất hứa” là nguồn ân thiêng
Gông cùm, gươm giáo, xích xiềng.
Mãi luôn TRONG SẠCH quyết siêng nguyện cầu
Giữ mình CÔNG CHÍNH làm đầu.
Dù cho BÁCH HẠI có sầu hãi chi
Chọn ân tất cả cũng vì.
HÒA BÌNH thịnh trị tiếc gì hi sinh

Noi gương Cha của chính mình
Thực thi THƯƠNG XÓT dân tình lầm than
Con đây mong ước chứa chan.
Làm người mở vén, bức màn “Cửa thiêng”
Xin ơn tuôn đổ triền miên.
Giúp con vững chí trung kiên một lòng
Giữ hồn nguyên vẹn sạch trong.
Tiến về “Đất hứa” ước mong từng ngày
Con nguyện luôn mãi hăng say.
Dẫn thân theo Chúa, mai này hãi chi.

Đỗ Thủy
114.864864865135.135135135250