30/09/2019 -

Thơ

94
Người Bạn Đường
NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG
 
Đường đời muôn nỗi chông gai,
Khó nguy, gian khổ có ai bạn đường?
Thưa rằng: “Chúa giàu lòng thương,
Phái thần Bản Mệnh dặm trường cùng ta”.
Thiên thần chẳng ở đâu xa,
Kề vai sát cánh bên ta mỗi ngày.
Ân cần dìu dắt, cầm tay,
Đỡ nâng, chỉ bảo điều ngay cần làm.
Gặp cơn thử thách gian nan,
Thiên thần mau mắn ủi an tâm hồn.
Khi vui hay lúc phiền buồn,
Thiên thần sẵn đó ở luôn bên mình.
Yêu thương, chăm sóc tận tình,
Cùng người đi hết hành trình dương gian.
Hồng ân Thiên Chúa chứa chan,
Thiên thần Bản Mệnh chuyển ban ơn Trời.
Tạ ơn Thiên Chúa đời đời,
Sai thần Bản Mệnh từ nơi thiên đình.
Dù con không thấy bóng hình,
Vững tin Ngài dẫn – an bình bước đi.

                                   Cỏ Xanh
114.864864865135.135135135250