02/09/2018 -

Thư viện audio

207
0902-Cn với Chân phước In-rít Kan-ninh

Trong một bức thư của cha Phê-rô Da-xi-a, người hướng dẫn tinh thần cho chị In-rít Kan-ninh, cha đã kể về chị như sau: chị là một trong những người sống khổ hạnh và có đời chiêm niệm sâu xa. Chị là một nhà thần bí tuyệt vời. Chị qua đời ngày 09/9/1282.
114.864864865135.135135135250