07/09/2018 -

Thư viện audio

212
0907-Cn với Chân phước Gio-an Giu-se La-tát-tê

Sau khi trở thành linh mục trong Dòng, một lần nọ, vào dịp chuyển dời di tích của thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đến tu viện, nơi cha Gio-an Giu-se La-tát-tê ở. Cha Gio-an Giu-se được vinh dự hôn lên di tích thánh, biến cố này đã để lại nơi cha một cảm nghiệm tâm linh sâu sắc rằng: “Những người tội lỗi nhất, trong họ vẫn có tất cả những điều cần thiết, để trở thành một vị thánh vĩ đại nhất”. Tâm tình ấy đã gợi lên trong cha Giu-se La-tát-tê những định hướng cho sứ vụ tông đồ sau này.
114.864864865135.135135135250