02/09/2018 -

Thư viện audio

202
0920-Cn với Chân phước Mác-cô Mơ-đên

Cuộc đời chân phước Mác-cô Mơ-đên, là cuộc đời của một nhà giảng thuyết đã giảng bằng một đời sống chứng tá. Tiểu sử của ngài chỉ có ít dòng ngắn ngủi, không có ngày tháng năm sinh, chỉ biết ngài sinh tại Mơ-đên vào đầu thế kỷ XV. Lúc còn trẻ, ngài xin gia nhập Dòng Ða Minh. Khi vào Dòng, ngài là một tu sĩ đức độ và là một tông đồ nhiệt thành rao giảng Lời Chúa...
114.864864865135.135135135250