26/09/2018 -

Thư viện audio

231
0926-Cn với Chân phước Lô-ren-xô Ri-páp-rát-ta

Như Mô-sê đã lãnh đạo và kiên trì huấn luyện dân Chúa suốt 40 năm trong sa mạc, cha Lô-ren-xô cũng thế, ngoài biệt tài lãnh đạo, cha còn là một nhà giáo dục tài ba đức độ. Với vai trò là giám sư Tập sinh, cha đã thắp lên ngọn lửa nhiệt thành với sứ vụ trong tâm hồn của mỗi Tập sinh. Cha đem hết tâm huyết và lòng kiên nhẫn mà uốn nắn họ. Cha có biệt tài định hướng chuyên môn cho mỗi Tập sinh và giúp họ phát triển năng khiếu tự nhiên. Như thế, cha đã góp phần đào tạo một đội ngũ chuyên ngành giảng thuyết và làm phong phú cho sứ vụ ấy qua nhiều phương thế khác nhau. Cha đã hướng dẫn tu sĩ Phê-rô theo đường chiêm niệm, tu sĩ An-tô-ni-nô theo đường học vấn, tu sĩ An-giê-li-cô và Bê-nê-đíc-tô theo hướng hội họa…
114.864864865135.135135135250